NOTULEN ALV 13 April 2023

Notulen - Algemene Ledenvergadering (ALV)  BewonersOrganisatie Scheepvaartkwartier (BOS)

Datum: 13 April  2023

Locatie: Sociëteit aan de Maas

 

Agenda

 • Welkomstwoord door de voorzitter
 • Jaaroverzicht 2022
 • Financiën 2022
 • Kascommissie - goedkeuring jaarrekening 
 • Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
 • Vragen
 • Lezing door de nieuwe Park directeur Nienke van Wijk
 • Afsluiting en borrel

Notulen

 • De voorzitter, Willem den Hoed opent de vergadering
 • Voor het jaaroverzicht: zie de presentatie die op de  ALV getoond is (klik hier)
 • Jaarrekening 2022 wordt besproken en de begroting voor 2023 wordt vastgesteld
 • De kascommissie heeft de kascontrole voor het jaar 2021 uitgevoerd en de boekhouding was naar tevredenheid. Er is een goedkeurende verklaring getekend. De Kascie wordt bedankt voor haar inzet.
 • Het Bestuur van de BOS ontvangt décharge over het jaar 2022
 • Bestuurswisseling: 
  • De voorzitter: Willem den Hoed, en secretaris Rietje den Hoed leggen hun functie neer, na tien jaar van enorme inzet voor de vereniging. Zij worden uitgebreid bedankt voor de energieke inzet gedurende het afgelopen decennium. 
  • Bart Roozekrans wordt door de ALV benoemd tot algemeen bestuurslid.
  • De verdeling van de Bestuurs functies is als volgt: 
   • Maaike Schilthuis - Voorzitter
   • Adriaan Eelkema - Secretaris
   • Alice Groen - Penningmeester
   • Desirée Otten - Algemeen Bestuurslid
   • Bart Roozekrans - Algemeen Bestuurslid
 • De ALV benoemt een nieuwe kascommissie die bestaat uit Gerard Molenaar en Casper Hansum.  Pieter den Dikken wordt reservelid.
 • Vragen - er zijn geen vragen voor de rondvraag
 • Afsluiting van de ALV door de nieuwe voorzitter: Maaike Schilthuis
 • Lezing door de nieuwe Park directeur Nienke van Wijk
NOTULEN ALV 13 April 2023