VISIE BOS 2018-2023

 

 

Visie, missie en doelen 2018 – 2023  (vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018)

 

Korte schets van het Scheepvaartkwartier

Het Scheepvaartkwartier is een unieke wijk met

een prachtige historische bebouwing. De sfeervolle Veerhaven en de kades langs de Maas ademen een maritieme sfeer uit. Veel groen is te vinden in Het Park en Tuin Schoonoord. Met twee musea, diverse galeries, beelden in de openbare ruimte en twee zeemanskerken zijn cultuur en natuur volop aanwezig. Het Scheepvaartkwartier is voor een groot deel een beschermd stadsgezicht; er staan 97 rijksmonumenten. Het meest oostelijke deel van de wijk werd verwoest bij het bombardement van 1940. Na ophoging van de Westzeedijk en dempen van de Zalmhaven werd nieuwbouw in dit oostelijk deel neergezet.

De vele horeca in de wijk, vooral rond de Scheepstimmermanslaan en de Van Vollenhovenstraat maken de wijk tot een geliefde uitgaansplek. Aan de kaden en in het Park worden veel (jaarlijks terugkerende) evenementen gehouden.

 

Visie van de BOS op de toekomst van de wijk

Onze wens en visie is dat het Scheepvaartkwartier in de toekomst een gedifferentieerde wijk wordt. Hierbij willen we het historische karakter zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Door het verbouwen van (kantoor)panden tot appartementen zal er meer woonruimte komen. Nieuwbouw zou beter moeten aansluiten bij de historische bebouwing in de wijk. Er is behoefte aan meer gezinswoningen en winkels.

Wij maken ons sterk voor een wijk met een goede balans tussen wonen, werken, recreatie, horeca en evenementen.

 

Missie

Gezamenlijk met alle bewoners onze prachtige wijk behouden en waar nodig verbeteren.

Wij allen zijn de BOS!

 

Doelen

De BOS heeft als doel de belangen van de bewoners van het Scheepvaartkwartier te behartigen en de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

Zij doet dit door

- het onderhouden van contacten met organisaties en gemeentelijke instellingen die voor de bewoners van het Scheepvaartkwartier van belang kunnen zijn;

- regelmatig te overleggen en te communiceren met de bewoners van het Scheepvaartkwartier;

- de bewoners van het Scheepvaartkwartier regelmatig van informatie te voorzien door middel van diverse communicatiemiddelen en

- het verrichten van alle overige activiteiten die van belang kunnen zijn om de doelstelling van de vereniging tot haar recht te laten komen.

 

Om de belangen van de bewoners te behartigen en de sociale cohesie te bevorderen zijn de volgende thema’s belangrijk:

- de kwaliteit van de fysieke buitenruimte;

- welzijn;

- cultuur en milieu;

- het bestrijden van eenzaamheid.

Het gaat om leefbaarheid, veilig en schoon, zonder overlast en met een balans tussen wonen en werken enerzijds en horeca, evenementen en verkeersdrukte anderzijds.

 

Activiteiten:

Het bestuur onderneemt de volgende activiteiten rond de bovengenoemde thema’s:

  •  Regelmatig contact met de gemeente en haar voor onze wijk belangrijke ambtenaren, onder andere via de Gebiedscommissie Centrum.
  •  Contact met de overige wijkorganisaties in de Stadsdriehoek en Roffanum, met name over de horeca en evenementen in het centrum.
  •  Inspreken bij de gebiedscommissie en gemeentelijke commissies om de stem van de bewoners bij lopende zaken te laten horen.
  •  Contact onderhouden met diverse participanten bij werkzaamheden in de buitenruimte.
  •  Contact onderhouden met diverse participanten bij evenementen.
  •  Contact onderhouden met het bedrijfsleven en de horeca in de wijk, waaronder de Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS).
  •  Het contact met de besturen van de diverse Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in de wijk uitbreiden naar meer VvE’s.
  •  Sociale activiteiten als nieuwjaarsbijeenkomst, Koningsborrel, koffieochtenden, borrel bij wisselende horecaondernemingen of galeries, gezamenlijke maaltijden, historische wandelingen door de wijk, excursies etc.

 

Voor wie is de BOS?

We behartigen de belangen van alle bewoners van de wijk. Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners lid zijn.

 

Welk ‘gevoel’ hoort bij de BOS?

Open, transparant, aanspreekbaar, gezellig en dit alles met een positieve instelling.

 

Organisatie

Het bestuur van de BOS draagt actief zorg voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging.

De BOS heeft een subcommissie Geschiedenis & Kunst (G&K) in de wijk. Een aantal bewoners inventariseert en bestudeert de historie van en de kunst in de wijk. De resultaten worden  beschikbaar gesteld voor alle wijkbewoners.

Er worden ad hoc overlegvormen opgezet, waarin tussen beheerders van in de wijk lopende projecten en bewoners afstemming kan plaatsvinden om de gevolgen beheersbaar te maken en draagvlak te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE BOS 2018-2023