STATUTEN

Oprichting vereniging ('Bewoners  Organisatie  Scheepvaartkwartier')
Op drie december tweeduizend dertien zijn voor mij, prof. mr. Dominique Frani;:ois Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:
1. de heer Willem den Hoed, geboren te Rotterdam op een juni negentienhonderdachtenveertig , wonende te 3016 CM Rotterdam, Westerkade 25, van Nederlandse nationaliteit en houder van paspoort met nummer NN4595D86, geldig tot negenentwintig december tweeduizend vijftien , gehuwd met mevrouw Maria Pietersen (oprichter 1);
2. mevrouw Maria Pietersen, geboren te Rotterdam op dertig december negentienhonderdeenenvijft ig, wonende te 3016 CM Rotterdam, Westerkade 25, van Nederlandse nationaliteit en houder van paspoort met nummer NY09J3446, geldig tot vier september tweeduizend achttien, gehuwd met de heer Willem den Hoed (oprichter 2); en
3. de heer Teunis Nederlof, geboren te Rotterdam op negenentwintig oktober negentienhonderdeenendertig,  wonende te 3016 DL Rotterdam, Willemskade 17-D, van Nederlandse nationaliteit en houder van paspoort met nummer NY45D1DH4, geldig tot zeventien januari tweeduizend zestien, weduwnaar en thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner (oprichter 3),
Oprichter 1, oprichter 2 en oprichter 3, hierna gezamenlijk te noemen: oprichters.

De comparanten hebben het volgende verklaard:

De oprichters richten hierbij op een vereniging (vereniging) met de volgende statuten.

STATUTEN  

  1. Naam

1.1            De vereniging draagt de naam: Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier .

1.2  De vereniging kan tevens de afkorting BOS voeren.

2.       Zetel

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

  1. Doel

3.1            De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners van het Scheepvaartkwartier te Rotterdam, en al hetgeen daarmee

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2            De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

(a)            het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen die voor de bewoners van het Scheepvaartkwartier van belang kunnen zijn;

(b)            regelmat ig te overleggen en te communiceren met de bewoners van het Scheepvaartkwartier;

(c)           de bewoners van het Scheepvaartkwartier regelmatig van informatie te voorzien door middel van diverse communicatiemiddelen; en

(d)           het verrichten van alle overige activiteiten die van belang kunnen zijn om de doelstelling van de vereniging tot haar recht te laten komen.

  1. Leden

4.1            Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttien-jarige leeftijd hebben bereikt en woonachtig in het Scheepvaartkwartier .

4.2            Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle !eden zijn opgenomen.

  1. Aspirant-ledenbegunstigers

5.1           Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttien-jarige leeftijd hebben bereikt.

5.2           Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage .

5.3           Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

  1. Toelating

6.1            Het bestuur beslist omtrent de toelating van  leden, aspirant-laden en begunstigers.

6.2            Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

  1. Einde van het lidmaatschap

7.1            Het lidmaatschap eindigt:

(a)            door de dood van het lid;

(b)            door opzegging door het lid;

(c)           door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

(d)           door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7.2           Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

7.3           Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschiede n tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken . Echter, het lidmaatschap  kan onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelij kerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.4       Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7.3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

7.5       Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .

7.6       Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard , bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing . Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarb ij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.

7.7       Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.8       Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering . Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst , met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

7.9       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

8. Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers

8.1       .  De rechten en verplicht ingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te alien tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

8.2           Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

9. Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen

9.1       De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

9.2       Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

9.3       Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

10. Rechten aspirant-leden en begunstigers

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen.

11. Bestuur

11.1    Het bestuur bestaat uit drie of meer personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt  uit de leden, behoudens het bepaalde in artikel 11.2.

11.2     De algemene vergadering  kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

1.1.3   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 11.4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijfentwintig (25) of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig (25) of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

11.4  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.

11.5   Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande  lid de opgemaakte voordrachten  het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

11.6   lndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

12. Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing

12.1    Elk bestuurslid, ook wanneer  hij voor een bepaalde tijd is.benoemd kan te alien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

12.2     Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De attredende is herkiesbaar . Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

12.3      Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

(a)           door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;

(b)           door bedanken.

13. Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur

13.1   Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter , een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

13.2    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretar is worden vastgesteld en ondertekend .

13.3    Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen , mits met algemene stemmen van alle bestuursleden.

13.4    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven .

14. Bestuurstaak. Vertegenwoordiging

14.1   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging .

14,2   lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waar in de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

14.3    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur warden benoemd.

14.4    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering , bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt , zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

14.5    De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schrittelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

14.6    Onverminderd het in artikel 14.4 bepaalde wordt de vereniging · vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter , hetzij twee andere bestuursleden.

15. Jaarverslag. Rekening en verantwoording

15.1    Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

15.2        Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden  van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden , op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

15.3        Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na af loop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergader ing, een jaarverslag  uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen  nakomen.

15.4        De algemene vergadering benoemt jaarlijks  uit de leden een financiele commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De financiele commissie onderzoekt de in de tweede volzin van artikel 15.3 genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de financiele commissie ten behoeve van. haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas  en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers  van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

15.5        Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige  kennis, dan kan de financiele commissie zich door een deskundige  doen bijstaan.

15.6        De last van de financiele commissie kan te alien tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiele commissie.

15.7        Het bestuur is verplicht de in de artikelen 15.2 en 15.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 15.8 bepaalde.

15.8        De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

16. Algemene  vergaderingen

16.1  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

16.2  Jaarlijks , uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering  - gehouden. In de jaarvergadering  komen onder meer aan de orde:

(a)            het jaarverslag  en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

(b)            de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

(c)            voorziening in eventuele vacatures;

(d)           voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

16.3    Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

16.4    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 vermelde oproepingstermijn.  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergader ing en het opstellen der ' notulen.

17. Toegang en stemrecht

17.1    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirant-leden en alle begunstigers . Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7.8 en geschorste bestuursleden .

17.2    Over toelating van andere dan de in artikel 17.1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering .

17.3    leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

17.4    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

18. Voorzitterschap.  Notulen

18.1    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien , dan voorziet de vergadering daarin zelve:Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

18.2    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt , die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces­ verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

19. Besluitvorming van de algemene vergadering

19.1    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

19.2    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats , wanneer de meerderheid van de vergadering of , indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

19.3    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen .

19.4    Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

19.5    lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemarid de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen , hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

19.6    Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 19.5 van deze statuten.

19.7    Alie stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. lndien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

19.8    Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

19.9    Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten warden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

20. Bijeenroeping algemene vergadering

20.1     De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 16.4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

20.2     Bij de oproeping warden de te behandelen onderwerpen vermeld , onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

21. Statutenwijziging

21.1     In de statuten van de vereniging kan geen verandering warden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal warden voorgesteld.

21.2    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen v66r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

21.3    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest , ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde  leden, kan warden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

21.4     Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

22. Ontbinding

22.1     De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 21.1 tot en met 21.3 van het voorgaande  artikel is van overeenkomstige toepassing.

22.2     Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

22.3     Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter oak een andere bestemming aan het batig saldo Worden gegeven.

22.4     Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn ender berusting van de door de vereffenaars aangewezen  persoon.

22.5     Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

23. Huishoudelijk reglement

23.1     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

23.2     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, oak waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

24. Schriftelijk

Onder  "schriftelijk" wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 19.7, in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan warden ontvangen, mits de identiteit van de verzender  met afdoende zekerheid kan warden vastgesteld .

25. Overgangsbepaling  eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slot

Tenslotte hebben de comparanten verklaard:

dat bij deze oprichting warden benoemd tot bestuursleden van de vereniging in de achter hun naam vermelde functie:

  1. oprichter 1, voornoemd, als voorzitter;
  2. oprichter 2, voornoemd, als secretaris; en
  3. oprichter 3, voornoemd, als penningmeester.

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparanten en daarna door mij, notaris, ondertekend.