Archief

GEMEENTERAAD stemt in met toetsingskader PARKHAVEN 30jan20

 

Tot onze grote teleurstelling heeft de gemeenteraad 30 januari 2020 ingestemd met het toetsingskader met daarin de randvoorwaarden voor woningbouw aan de Parkhaven.
De randvoorwaarden werden op 17 december 2019 vastgesteld door het college van B&W,  zijn op 22 januari voorgelegd aan de raadscommissie BWB en werden op 30 januari in de gemeenteraad besproken- voor de randvoorwaarden zie www.rotterdam.nl/parkhaven

De afgelopen maanden werden er door ons diverse fracties bezocht, waarbij wij een power point presenteerden met onze argumenten. Zowel Groen Links als Leefbaar gaven aan zeer kritisch tegenover deze plannen te staan, 50+ en partij voor de Dieren waren zo wie zo tegen de plannen. De meeste (VVD natuurlijk vóór- wethouder Kurvers = VVD) andere partijen lieten zich niet uit over hun uiteindelijke standpunt.
Tot onze verbazing heeft de partij die voor het groen gaat (Groen Links) , alhoewel "in dilemma", vóór de plannen gestemd.
Leefbaar was opeens ook voor bouwen echter zonder de hoge (70 meter) toren aan de kant van het DF plein (die het zicht op de Euromast vanuit het centrum zou belemmeren). Toen de motie hierover niet werd aangenomen, hebben ze alsnog tegen de plannen gestemd. Het uiteindelijke resultaat was 27 vóór en 17 tegen.
Dit betekent dat de ontwikkelcombinatie met de randvoorwaarden als kader de plannen verder gaat uitwerken, hetgeen moet leiden tot een Masterplan. Ook dit Masterplan zal weer worden voorgelegd aan Raadscommissie BWB en gemeenteraad.
Men verwacht dat dit april/mei 2020 zal zijn - In mei  ontvingen wij een 'uitstelbericht besluitvorming Parkhaven' van de gemeente


Indien het Masterplan goedkeuring krijgt van de gemeenteraad zal het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan Scheepvaartkwartier - waarin staat dat er op de Parkhavenstrook niet gebouwd mag worden -  moeten worden gewijzigd. We komen dan in een juridische fase, waarbij tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan bezwaren kunnen worden ingediend. Hierna staat alleen nog de weg naar de Raad van State open.
Het is aan de vereniging BOS om te bepalen of we deze juridische procedure willen ingaan (dit heeft natuurlijk financiële consequenties) en zal in de Algemene Ledenvergadering van 18 maart aan de leden worden voorgelegd - uitgesteld ivm covid19 maatregelen -
In plaats daarvan schriftelijke oproep aan de leden gestuurd of er geld besteed mag worden voor consulteren advocaat, schrijven zienswijze en onderzoeken op gebied van verkeer en milieu heeft 61 reacties voor en 18 tegen. 
Argumenten van het bestuur:

 • Het plan is niet in lijn met de groene ambitie van de gemeente. Als de plannen worden uitgevoerd zal ca 4ha. aaneengesloten groen verdwijnen en meer dan 200 volwassen bomen zullen worden gekapt. Bomen hebben een belangrijke functie om luchtverontreiniging (CO2 en fijnstof) te compenseren.
 • In het plan wordt geen rekening gehouden met het iconische karakter van Rijksmonument de Euromast. Deze zal aan weerszijden worden ingeklemd door flats, waarmee het zijn monumentale uitstraling verliest.
 • Als gevolg van de plannen zal de leefbaarheid in het Park (Rijksmonument) onder druk komen te staan. Door de groenstrook aan weerszijden van de Euromast te vervangen door flats verdwijnt in de praktijk een stuk van het Park. Hierdoor verkleint de plek die veel Rotterdammers uit het Centrum als hun tuin beschouwen, terwijl het aantal bewoners zal toenemen. Ook zal het verkeerslawaai en luchtverontreiniging uit de tunneltraverse in het Park toenemen..
 • Het groenste fietspad van Rotterdam, vanuit de Maastunnel (fietserstunnel) tussen de Euromast en het Park, langs de Baden Powelllaan zal voortaan lopen langs een stenen muur. Een verminderde bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier. De verkeersdruk in en rondom de wijk, inclusief de doorstroming op de Westzeedijk en Drooglever Fortuynplein zal toenemen.  
 • De toeristen die in grote getale met bussen het Scheepvaartkwartier bezoeken zullen de verstedelijking van een groen gebied en het oponthoud in het verkeer niet waarderen.
 • Het plan is in strijd met het Bestemmingsplan en staat op gespannen voet met de Visie Hoboken 2030.1)
 • De nota Rivieroevers 2019-2022 is op 29 juni j.l. door het college van B&W vastgesteld. Daarin staat o.a. "dat er meer groen langs de Rotte en de Nieuwe Maas moet komen" en verder "Bij het Park is de opgave van een andere orde: hier gaat het om het verzachten van de harde ruimgelijke scheiding tussen park, infrastructuur en kade/water". 2)  
  1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart-oh01/r_NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart-oh01_index.html
  2) http://www.rotterdam.nl/nieuws/rivieroevers/

zie ook BOUWPLANNEN PARKHAVEN (onder actueel).

« Vorige pagina

GEMEENTERAAD stemt in met toetsingskader PARKHAVEN 30jan20