MAAK BEZWAAR TEGEN BEBOUWING PARKHAVEN

MAAK BEZWAAR TEGEN BEBOUWING PARKHAVEN VÓÓR 11 APRIL

Van 28 februari tot 11 april ligt het ontwerp bestemmingsplan Parkhaven ter inzage (zie onze mail van 22 februari)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-83054.html

Tot 11 april kunt u bezwaar indienen. Dat moet in de vorm van een "Zienswijze” oftewel bezwaarschrift. De gemeente heeft bekend gemaakt dat uw bezwaar formeel moet worden ingediend bij  de directeur Stadsontwikkeling. Aangezien wij het belangrijk vinden dat de Gemeenteraadsleden de bezwaren tijdig ontvangen - zij nemen uiteindelijk de beslissing over het plan -  raden wij u aan uw bezwaar ook te sturen aan de Gemeenteraad.   

Voorbeelden:

Aan de directeur van Stadsontwikkeling
BWT/Bestemmingsplannen
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam                        Rotterdam, datum......
let op dit kan alleen per post!

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Parkhaven
NL.IMRO.0599.BP2186Parkhaven-on01

Geachte directeur Stadsontwikkeling,

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben bekend gemaakt dat een bestemmingsplan Parkhaven is ingediend. Dit moet het mogelijk maken om op de groene plek, links en rechts van de Euromast, ca. 650 woningen te bouwen. Ik heb kennisgenomen van de voorgestelde wijziging van het bestaande bestemmingsplan en teken hiertegen bezwaar aan.

Hier uw bezwaren : voorbeelden zie hieronder 

Hoogachtend,

Naam …………..
Adres …………. 
woonplaats …....
e-mail …………..
handtekening ……

Stuur deze zelfde brief ook aan de Gemeenteraad :

Aan de leden van de Gemeenteraad van Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam                                  Rotterdam, datum...

Of per e-mail info@griffie.rotterdam.nl  

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Parkhaven
NL.IMRO.0599.BP2186Parkhaven-on01

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Etc.

Hoogachtend,

Naam, adres, woonplaats, e-mail, handtekening

DIEN UW BEZWAAR IN VÓÓR 11 APRIL

Hieronder enkele voorbeelden van argumenten, die u liefst in uw eigen woorden kunt gebruiken:

 • dat u het niet juist vindt dat de Parkhavenstrook (incl. de Euromast) wordt “losgekoppeld” van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier – daar zij één geheel vormen en die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden! (Scheepvaartkwartier = beschermd stadsgezicht)
 • dat u voorziet dat er ernstige verkeersproblemen in het Scheepvaartkwartier zullen ontstaan. Het Scheepvaartkwartier is getransformeerd van een kantorenwijk naar een woonwijk (van Vollenhovenkwartier > 200 woningen / Kantoorpanden worden omgebouwd naar woningen / Zalmhaventorens 480 woningen etc).
 • dat er ook een toename van verkeer in de omgeving van het Drooglever Fortuynplein (Little C, uitbreiding Erasmus MC, nieuwbouw in het Lloydkwartier) zal komen.
 • dat het zal leiden tot parkeerproblemen in de rest van de wijk. De Parkhavenkade zal autovrij worden. Er worden in 2 parkeergarages slechts 366 parkeerplekken gerealiseerd voor circa 650 woningen. Dit is inclusief de bezoekers van de Euromast, de midgetgolf, de splashbus, de Pannenkoekenboot  en andere toeristische voorzieningen én de bezoekers van de Chinese supermarkt.
 • dat dit ook zal leiden tot een toename van het touringcarverkeer in de wijk. Er komen slechts 2 busplaatsen voor in- uitstappen bij de Euromast. Zij zullen elders – waar? – moeten parkeren. Bovendien zullen deze extra busbewegingen leiden tot meer luchtverontreiniging.
 • Dat het verkeerslawaai in de tunneltraverse zal weerkaatsen tegen een muur van flats; dit leidt tot een verstoring van de rust in het Park voor mens en dier.
 • dat het ontwerpbestemmingsplan geen enkele voor u geldige reden geeft waarom die woningen absoluut op die groene plek bij de Euromast gebouwd moeten worden; dat niet bewezen is dat deze woningen niet op een andere plek gebouwd kunnen worden.
 • dat u de 4,2 hectare groen te belangrijk vindt voor uzelf en voor de stad om op te heffen; dat dit plan indruist tegen het  beleid van de gemeente om de stad te vergroenen; dat bouwen op die plek schadelijk is voor Het Park vanwege de stikstof afzet.
 • dat u onze Euromast te belangrijk vindt om ingebouwd te worden tussen 650 woningen; dat het zicht en de beleving van dit rijksmonument onherroepelijk wordt aangetast; dat u vindt dat het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om niet te bouwen ter harte genomen moet worden. 
 • dat u de vrije uitloop van Het Park naar het water van de Parkhaven belangrijk vindt om te behouden. De aanleg van een woonwijk zal deze doorgang niet verbeteren, ook al staat in het ontwerpbestemmingsplan dat dit wel zo is. Het openbare karakter van deze groene plek in de stad wordt onherroepelijk aangetast door particuliere woningen.
 • dat u de geluidshinder en luchtverontreiniging die de woningbouw (een proces van minstens 7 jaar) in deze toch al zeer drukken en vervuilde omgeving (Maastunnel, Drooglever Fortuynplein) met zich meebrengt onverantwoord vindt.

wees vrij uw eigen argumenten te gebruiken!  


  

MAAK BEZWAAR TEGEN BEBOUWING PARKHAVEN
MAAK BEZWAAR TEGEN BEBOUWING PARKHAVEN