NOTULEN BOS 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING BOS - 13 Oktober 2021

Locatie:  Spido - Prinses Amalia

Aanwezig: circa 80 leden

Agenda:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Jaaroverzicht 2020
 3.  Commissie G&K
 4. Financiën 2020 
 5. Kascommissie - goedkeuring jaarrekening
 6. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
 7. Parkhaven procedure
 8. Vragen
 9. Afsluiting, Muziek & Borrel

Notulen:

 1. Welkomstwoord. - De voorzitter opent de vergadering.
 2. Het Jaaroverzicht, in de vorm van een powerpoint presentatie wordt getoond
 3. Commissie G&K vertelt over hun aandachtsgebieden. Afgerond zijn de thema’s ‘kunst in de wijk’ en ‘De tweede wereldoorlog in het Scheepvaartkwartier’. Nieuwe thema’s zijn: ‘architectuur in het Scheepvaartkwartier’ en ‘Markante wijkbewoners’.
 4. Financiën 2020 : de inkomsten, uitgaven en de balanspositie wordt besproken.
 5. De Kascommissie heeft de jaarrekening voor 2020 goedgekeurd (2019 was al eerder goedgekeurd) en de ALV verleent het Bestuur décharge over 2019 en 2020.
 6. Het huidige Bestuur wordt herbenoemd voor drie jaar: Willem den Hoed - voorzitter, Rietje den Hoed-Pietersen  - secretaris, Adriaan Eelkema - Penningmeester.  Alice Groen wordt door de ALV tot Algemeen Bestuurslid benoemd. Desiree Otten stelt zich voor als kandidaat bestuurslid, zij zal het komende jaar meelopen.  De kascommissie bestaande uit Gerard Molenaar en Pieter den Dikken wordt herbenoemd.  Voor Willem en Rietje zal dit de laatste bestuurstermijn zijn.
 7. Parkhaven procedure.  Het Bestuur waarschuwt voor ernstige verkeersproblemen in de wijk als het project Parkhaven doorgaat en zal daarom in de zienswijze procedure hier aandacht voor vragen.  Het Bestuur roept alle leden op om een zienswijze in te dienen als de termijn hiervoor geopend wordt, dit zal tijdig bekend worden gemaakt.
 8. Vragen? De heer Dukker vraagt of de BOS  Wim Pijbes al hadden benaderd om financiële steun voor onze acties tegen de bouw aan de Parkhaven. Antwoord:  de heer Pijbes neemt hierin een onafhankelijke houding in en spreekt zich niet over de bouw uit.  Jet Manhro bedankte het BOS bestuur  voor alle inzet en geeft de bestuursleden een zonnebloem, die met dank wordt ontvangen.  Verder wil zij zich wel inzetten voor kinderactiviteiten en de horeca bordjes laten plaatsen waarop gevraagd wordt geen peuken etc. op de grond te gooien.
 9. Afsluiting: de voorzitter sluit de vergadering en Arie van der Krogt zingt ons toe.

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN BOS 2021