NOTULEN ALV 29 maart 2017

Verslag Algemene Leden Vergadering 29 maart 2017

Locatie:          Koninklijke Roei- en Zeilvereniging de Maas

Aanvang:      20.00 uur (inloop vanaf 19.30)

Aanwezig:     65 leden

Agenda:

  1. Welkomstwoord door de voorzitter
  2. Notulen ALV 29 maart 2016
  3. Jaaroverzicht
  4. Financiën en kascommissie
  5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
  6. Korte presentatie commissie S&I (Studie en Inventarisatie)
  7. Rondvraag

1.

De voorzitter, Willem den Hoed, spreekt een welkomstwoord uit. De BOS werd opgericht in 2013 en dit is de derde ALV. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de wijk. Er is vooral veel hinder geweest door allerlei werkzaamheden, zoals het project Van Vollenhovenstraat. Helaas is het einde van deze hinder nog niet in zicht nu er per 3 juli gedurende twee jaar aan de Maastunnel gewerkt gaat worden.

2.

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 29 maart 2016 worden door de leden goedgekeurd.

3.

Rietje den Hoed presenteert het jaaroverzicht. Zij deelt dit in in vier thema's: contacten met de gemeente, buitenruimte, evenementen en sociale activiteiten. U vindt deze presentatie als bijlage bij deze notulen.

4.

Na deze presentatie neemt de penningmeester, Henk van Brummen, het woord. Hij geeft een overzicht van de financiën en een korte toelichting op de inkomsten en uitgaven. De kascommissie bestaande uit Pieter den Dikken en Gerard Molenaar heeft een aantal posten nagekeken en vinden dat alles prima in orde is. Het bestuur wordt decharge verleend.

Henk informeert de leden dat de gemeente voor de begroting van 2017 veranderingen heeft aangebracht in het verlenen van subsidie aan bewonersorganisaties. De BOS heeft zich hiertegen verzet, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Wat we willen is participatie en dus zouden we een participatiebudget willen, ook dit is niet gelukt. Wel is er een mogelijkheid voor bewonersinitiatieven voor ad-hocactiviteiten.

De gebiedscommissie is bereid gebleken de BOS in de gezamenlijkheid van haar activiteiten als een bewonersinitiatief te behandelen. Hierdoor is voor 2017 een subsidie verstrekt van 7100 euro.

5.

Janet de Graaf en Elsa de Winter treden uit het bestuur. Janet verblijft veelvuldig in het buitenland en Elsa heeft het te druk door haar werkzaamheden bij de Maas. Zij konden helaas niet aanwezig zijn bij de ALV.

Colette Versnel is bereid plaats te nemen in het bestuur. Ze stelt zich voor aan de leden. Zij woont al 15 jaar aan het Willemsplein en zal zich specifiek bezighouden met het Willemsplein en omgeving. De ALV stemt in met haar benoeming.

De heren Den Dikken en Molenaar zijn bereid in 2018 ook weer de kascommissie te vormen. Beide heren worden bedankt voor hun inzet. De ALV stemt in met hun herbenoeming.

6.

Lia Lugthart geeft een korte presentatie over de commissie S&I. Ze vertelt dat de naam van de commissie inmiddels veranderd is in G&K (Geschiedenis en Kunst). G&K is bezig met het inventariseren van de geschiedenis van de wijk en is gefocust op twee thema's: WOII en kunst. Dit wordt gedaan d.m.v. interviews, lezen van boeken, raadplegen van het archief en het internet, enz. Waarom wordt dit gedaan? Voor de leden, maar ook omdat de commissie het zelf erg interessant en leuk vindt dit te doen. Mochten de BOS-leden een bijzonder verhaal over de wijk kennen, foto's hebben of iets dergelijks, dan is de commissie hierin zeker geïnteresseerd. Meer informatie is essentieel voor het welslagen van deze onderneming. In augustus is er weer een wandeling door de wijk en tijdens deze wandeling zal de geschiedenis van de wijk zeker behandeld worden.

7.

Aan het begin van de rondvraag wordt het woord gegeven aan Adriaan Eelkema. Hij geeft de leden een update over het Zalmhaventoren project. Op 21 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd. Er is daarna geld ingezameld, een advocaat in de arm genomen en een bezwaarschrift ingediend met de focus op windoverlast, bezonning en parkeren. Ook Joulz heeft een bezwaarschrift ingediend. De zitting van de Raad van State vindt plaats op 24 april en enkele weken later is er een uitspraak. Dit is dan definitief. Er wordt ook nog uitgezocht hoe het zit met de geheime subsidie van bouwen in de hoogte.

 

Hierna vertelt Lydia Lansink iets over de W.N. Rosestichting. Deze is in augustus 2014 opgericht. Willem Nicolaas Rose (1801-1877) was de drijvende kracht achter het waterproject van de stad Rotterdam. Hij heeft de singels ontworpen in het kader van de waterhuishouding. Bovendien is hij architect van de woningen aan de Westerkade. Hij was ook rijksbouwmeester. Omdat hij nergens zichtbaar is, gaat de stichting een monumentje oprichten voor hem op de Westerkade. Van een brons reliëf wordt een afgietsel gemaakt en dit wordt dan gecombineerd met een drinkwaterpunt. Er is al veel geld opgehaald, maar de gebiedscommissie moet nog financieel over de brug komen.

 

Mw. Verburg vraagt waarom er nog steeds zoveel bussen staan  op het Willemsplein. Er wordt wel over gepraat, maar er is nog geen actie ondernomen. Colette gaat zich hier actief mee bezighouden. Wim Hartman vraagt of deze bussen niet op de Zalmhaven kunnen parkeren. Mw. Rood zou graag zien dat deze bussen achter het station bij het Groot Handelsgebouw parkeren. Het overnachten is het ergst voor de bewoners.

 

Maarten van der Lugt vraagt zich af waarom er nog geen standbeeld van Willem Ruys is in de wijk. Wel heeft het oorlogsmonument een tekst van Willem Ruys. Misschien is een particulier initiatief een idee?

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en deelname. Hij introduceert de Rotterdamse stadstroubadour, de heer Arie van der Krogt. Deze zal enkele van zijn Rotterdamse liederen ten gehore brengen. De avond zal worden afgesloten met een borrel.

Tijdens de ALV 2018 worden bovenstaande notulen door de leden akkoord bevonden dd 26 maart 2018.

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN ALV 29 maart 2017