NOTULEN ALV 27 maart 2018

Notulen BOS ALV 27 Maart 2018  - de notulen werden in de ALV van 26 maart 2019 door de leden goedgekeurd

Plaats: STC, Westerstraat Rotterdam

Aanvang : 20.00 uur

Opkomst: circa 60 leden

Agenda:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Notulen ALV 29 maart 2017 (zie www.bos-rotterdam.nl onder bestuur)
 3. Jaaroverzicht
 4. Financiën en kascommissie
 5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
 6. Presentatie commissie G & K (Geschiedenis en Kunst)
 7. Visie BOS 2018-2023 Concept (zie www.bos-rotterdam.nl onder bestuur).
 8. Rondvraag

Punt 1. Welkomstwoord door de voorzitter

De voorzitter, Willem den Hoed, spreekt een welkomstwoord uit: alle Bos leden worden welkom geheten. De voorzitter vertelt in het kort de jongste gebeurtenissen rondom BOS, zoals:

 • Moeite om alle contributie binnen te krijgen,
 • Wederom heeft de BOS subsidie van de gemeente ontvangen, alhoewel het elke keer weer onzeker blijft of dit gecontinueerd zal worden.
 • Meer participatie van de leden gewenst binnen BOS.
 • Gevolgen Maastunnel afsluiting leidt tot problemen, hier komt nu ook de afsluiting van de GJ de Jonghweg bij; de BOS voert regelmatig overleg met de gemeente hierover.
 • BOS wil de Dag van de Romantische Muziek steunen, met en voor BOS leden een apart concert
 • Waar in de wijk zijn de AED’s? Wie wil op cursus
 • Twee leden hebben zich gemeld om het Bestuur aan te vullen, zij worden uitgenodigd.
 • Ons trouwe lid Wim Hartman is helaas wegens gezondheidsredenen verhuisd naar een verpleeghuis.

Punt 2. Notulen ALV 29 maart 2017 (zie www.bos-rotterdam.nl onder bestuur)

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2017 worden door de leden aangenomen

Punt 3. Jaarverslag 2017

Rietje leest het jaarverslag voor, enkele hoofdpunten:  
           A.  Sociale cohesie

 • Koffieochtenden, zegt het voort en neem ook uw buren mee!
 • Gemeente heeft meldpunt “Meld Isolement”, de BOS heeft zich als meldpunt opgegeven
 • Nieuwjaarsborrel, Oranjeborrel
 • Wandeling door de wijk onder leiding van Lia met verhalen over de Tweede Wereldoorlog.,
 • Floor Braam huiskamerconcert.
 • Roze monument onthuld - Lydia Lansink heeft hier de middelen voor verzameld.
 • Voordracht door Ferry Maquart - wegwijs in de gemeentelijke organisatie; veel kritische vragen.
 • Loes van Geest heeft boekhandel gesloten; de Bos organiseerde een mooie afscheidsreceptie.
 • IJsvrij in het Park - de BOS organiseerde lunch met glühwein.

  B. Contact met gemeente:
 • Bezoek gebiedscommissievergaderingen, de BOS heeft regelmatig ingesproken; bijvoorbeeld op 6 maart over centraal meldpunt overlast ivm horecagebiedsplan
 • Op 2 mei wijktafelgesprek; helaas geen gesprek maar informatieverstrekking; Rotterdam festivals gaf een reclamepraatje.
 • 7 december informatieavond evenementen. BOS heeft gepleit voor minder evenementen in de wijk vanwege afsluitingen en bouwactiviteiten

           C. Werkzaamheden/Bouwactiviteiten

 • Veel overlast i.v.m. rioolaanleg in Scheepstimmermanslaan en van Vollenhovenstraat
 • Vanaf zomer afsluiting Maastunnel, veel sluipverkeer; gemeente: “gemiddeld” valt het mee!?
 • De BOS heeft gevraagd om meer handhaving en/of verkeersregelaars.
 • Transformatie van het kantoorgebouw in de van Vollenhovenstraat
 • Bouw van de Willemstoren; verkeersproblemen in de Houtlaan
 • Diverse transformaties van kantoorpanden naar appartementen
 • De BOS heeft aangekaart dat er behoefte is aan winkels en andere faciliteiten
 • Zalmhaventoren; alle vergunningen verleend. 30 november is de sloop gestart van het oude kantoorgebouw; de BOS heeft de communicatie gestart met VVE’s, Gemeente, Bouwer en Projectontwikkelaar. Ons streven is om bouwoverlast te voorkomen.

           D. Evenementen

 • Triathlon - ontwrichting van de wijk; in plaats van informatie-avond, inloopavond. Het evenement zal hier niet meer plaatsvinden! Veel schade aan beplanting kade. Hieraan wordt nu gewerkt.
 • Reggae festival: teveel mensen, grote schade voor het Park

  E. Het Park         
 • Blijft ons zorgen baren; schade aan gras na december evenement is nog niet hersteld
 • Graag opmerkingen en bevindingen doorgeven aan BOS bestuur
 • Park is een rijksmonument niet geschikt voor grootschalige evenementen.
 • Betere handhaving nodig tegen zware trucks.

Het volledige jaaroverzicht is gepubliceerd op de website van de BOS

Punt 4. Financiën en kascommissie 

Willem den Hoed behandelt dit punt. De kosten onder Bestuur zijn voor de overlijdensadvertentie van ons bestuurslid Tanny Noorlander.

De kascommissie bestaande uit Pieter den Dikken en Gerard Molenaar heeft de bankrekening en de stukken  gecontroleerd  en hebben alles correct bevonden. De kascommissie wordt bedankt voor hun werkzaamheden. Dezelfde heren zijn bereid gevonden om voor het komende jaar de kascommissie te vormen.

Er wordt decharge verleend voor het jaar 2017.

Punt 5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie

Afgetreden zijn Henk van Brummen en Colette Versnel-Schellekens. Beiden worden bedankt voor hun inzet. Aangezien zij beiden niet aanwezig zijn zal ervoor worden gezorgd dat zij een fles wijn krijgen.

Volgens art.12.2 van de statuten zijn volgens het rooster aftredend: W. den Hoed en M. den Hoed-Pietersen.  Beiden zijn herkiesbaar. Beide worden bij acclamatie herkozen.

Het bestuur stelt Adriaan Eelkema voor als nieuw bestuurslid voor de functie van penningmeester. Adriaan wordt bij acclamatie verkozen.

Punt 6. Presentatie commissie G & K (Geschiedenis en Kunst)

Door Lou Verhage,  Lia Lugthart, Ineke Essens worden presentaties gegeven over markante monumenten of gebouwen in de wijk: het Atlantic Huis, het monument bij de Albert Heijn van Coop Himmelb(l)au, en het Caland monument.

Punt 7. Visie BOS 2018-2023 Concept (zie www.bos-rotterdam.nl onder bestuur).

De leden waren gevraagd de visie vooraf te lezen. De leden hebben tijdens de ALV geen commentaar, iedereen krijgt nog drie weken de tijd om commentaar bij het Bestuur in te leveren.

Punt 8. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

Punt 9. Afsluiting

Adriaan wordt door Willem welkom geheten in het Bestuur en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje in de bar van het STC.

NOTULEN ALV 27 maart 2018