JAARVERSLAG BOS 2017

Beste Bosleden,

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2017, waarbij  de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:
SOCIALE COHESIE
CONTACTEN MET DE GEMEENTE
WIJKWERKZAAMHEDEN EN BOUWACTIVITEITEN
EVENEMENTEN EN  HET PARK

SOCIALE COHESIE

Om de onderlinge band tussen de wijkbewoners te versterken organiseerden wij wederom een aantal koffieochtenden. Ons motto “zegt het voort en neem uw buren mee” is bedoeld om ook bewoners die misschien eenzaam zijn  uit hun isolement te halen. Ook de gemeente vindt dit belangrijk. Daarom is er een meldpunt in het leven geroepen “Meld Isolement”. De BOS heeft zich aangemeld als meldpunt. In dit kader willen wij de banden met de diverse VvE’s in de wijk aanhalen om tot een groter netwerk te komen.
Om de bewoners die werken de gelegenheid te geven met ons en met elkaar in contact te komen konden zij 27 juni een borrel bij Piek in de Scheepstimmermanslaan komen drinken.

Evenals voorgaande jaren organiseerden wij een Nieuwjaarsbijeenkomst en een Oranjeborrel, die zoals altijd zeer goed bezocht werden.

19 augustus heeft Lia Lugthart ons wederom meegenomen op een wandeling door de wijk. Het thema was deze keer de “2e wereldoorlog”. Ze vertelde allerlei wetenswaardigheden over onze wijk die tijdens de  oorlog “Spergebied” geweest is!  Wij hebben Lia gevraagd haar wandelingen op schrift te stellen, zodat we ze op de website kunnen plaatsen. Daar zal de commissie G&K later meer over vertellen.

4 oktober waren we te gast bij Theo Sandberg  aan het Emmaplein. In de sfeervolle salon van zijn fraaie pand gaf de bekende Rotterdamse violiste Floor

Braam  samen met Luis Rabello aan de vleugel een huiskamerconcert. Het werd een onvergetelijke avond.

Op 8 oktober vond de onthulling plaats van het ROSE monument op de Westerkade. Willem Nicolaas Rose was o.a. architect van de panden aan de Westerkade.  Ons boslid Lydia Lansink heeft tijdens de vorige ALV al  aandacht gevraagd voor dit project en het is haar gelukt om voldoende middelen bij elkaar te krijgen om Rose met een monument te eren.  We hebben nu een mooi monumentje met een drinkwaterpunt op de Westerkade.  Bedankt voor je inzet Lydia.

Voor de jaarlijkse Thema avond werd de gebiedsdirecteur Ferry Marquart uitgenodigd om ons wegwijs te maken in het ondoorzichtige gebied van de diverse gemeentelijke instanties.
De bewoners kregen alle gelegenheid vragen te stellen en dat waren soms zeer kritische. Alhoewel hij als ambtenaar het politieke beleid uitvoert, wist hij deze vragen, toch met humor te beantwoorden. Helaas voor ons heeft dhr. Marquart een nieuwe functie gekregen in Rotterdam zuid.

In december heeft Loes van Geest haar deuren van kantoorboekhandel Moonen & van Pelt moeten sluiten. Zij heeft 39 jaar in de wijk gewerkt. Wij vonden dat zij een afscheidsreceptie verdiende. Op 8 december stroomde Café het Zeemanshuis vol met wijkbewoners en werkers om afscheid van haar te nemen. Vele bewoners hebben bijgedragen aan een cadeau onder couvert, waardoor zij na lange tijd weer eens echt met vakantie kon. Met het sluiten van de winkel is ook Postnl uit de wijk verdwenen. Het STC was in onderhandeling met Postnl om dit over te nemen. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. We zullen het voorlopig moeten doen met de Postnl vestiging in de William Boothlaan.

In december werd ons gevraagd medewerking te verlenen aan het IJsvrij Park Festival, georganiseerd door de Stichting Vermaeck in samenwerking met een aantal bewoners.
In dat kader organiseerden wij een lunch met glühwein en kerstbrood. Ik heb niemand van ons op de schaats gezien, maar binnen in de tent was het zeer gezellig. Helaas heeft de grasmat erg geleden onder de zware constructie van de ijsbaan.  

 

CONTACT MET DE GEMEENTE

De gebiedscommissie vergaderingen werden weer regelmatig door een of meerdere van onze bestuursleden bezocht en waar nodig ingesproken. Nog steeds zijn wij van mening dat het inspreken tijdens een vergadering geen echte participatie is. Wij pleiten er voor om meer met de gebiedscommissieleden in gesprek te gaan. In januari werd deze discussie gevoerd in de gebiedscommissie en in februari in de Raad. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot veel veranderingen.

Naar aanleiding van een nieuw Horecagebiedsplan Centrum 2017-2019 werd er door ons ingesproken bij de informele vergadering van de gebiedscommissie op 6 maart. Naar voren kwam dat het belang van toezicht en handhaving wordt onderkend en dat er 1 centraal klachten meldpunt zou moeten komen.
Op 27 juni werd het Horecagebiedsplan door het College vastgesteld. Voor onze wijk is er niet veel veranderd. In het algemeen hanteert men een consoliderend beleid,  met uitzondering van de Parkkade en Parkhaven waar mag worden uitgebreid. Bovendien mag op de Parklaan daghoreca komen.

Op 2 mei vond een wijktafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van de diverse ambtelijke diensten, gebiedscommissie en bewoners. Een gesprek was de bedoeling, maar het werd slechts een informatieavond.  Er werden presentaties gegeven over de Maastunnel, bouwprojecten, bereikbaarheid en evenementen. De presentatie over evenementen was een soort PR praatje van Rotterdam festivals. Het ging niet over de bewoners, die te maken hebben met verkeers- en lawaaioverlast. Hier hadden we helemaal niets aan.
De politie, die de handhaving toch moet uitvoeren was zelfs niet aanwezig!
Kortom, dit had beter gekund.

Op 7 december werd er een bijeenkomst georganiseerd met de vraag “hoe het evenementenbeleid in het centrum door de bewoners wordt ervaren”.  Kort tevoren kregen wij het advies evaluatie evenementen van de gebiedscommissie toegestuurd. De uitnodiging was niet huis aan huis verspreid en wij hebben op verschillende manieren geprobeerd zoveel mogelijk bewoners in de wijk te bereiken.

Als punten werden naar voren gebracht: komende 2 jaar willen wij minder evenementen i.v.m. de  afsluiting v.d. Maastunnel , de werkzaamheden in de wijk en de bouwactiviteiten.
Te vaak worden er evenementen gehouden waar wij niets van af weten.
B evenementen worden afgeschaald naar A evenementen, waarvoor de vergunningseisen minder streng zijn.
Ook worden er niet altijd bewonersbrieven verspreid met een klachtennummer.
Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn struikelblokken, waarmee we elke keer weer worden geconfronteerd.

WIJKWERKZAAMHEDEN EN BOUWACTIVITEITEN

De al in 2016 gestarte werkzaamheden aan het riool, stadsverwarming en andere ondergrondse leidingen, vervanging van het tramspoor en het verplaatsen van de Tramhalte hebben tot veel overlast geleid.  De klankbordgroep project van Vollenhovenstraat is regelmatig bijeen geweest om over de werkzaamheden en de overlast te spreken en indien mogelijk hiervoor oplossingen te vinden. De Scheepstimmermanslaan ging diverse malen op de schop tot groot verdriet van de ondernemers daar. De laatste werkzaamheden werden pas na de zomervakantie afgerond. Het heeft langer geduurd dan verwacht.

In juli  ging de Maastunnel dicht van noord naar zuid. We hadden in onze besprekingen met de klankbordgroep van Vollenhovenstraat al aangekondigd dat men onze wijk als sluiproute zou gaan gebruiken om de drukke Westzeedijk te ontlopen. Dit bleek inderdaad het geval. We hebben kunnen constateren dat de Westzeedijk na 3u helemaal vast staat, net als de Westersingel. In de krant hebben we kunnen lezen dat het “gemiddeld”mee valt met de verkeersoverlast. Wij , en u ook neem ik aan, hebben een andere ervaring. Voorlopig liggen de Maastunnel werkzaamheden op schema.

Het kruispunt Scheepstimmermanslaan/Westzeedijk wordt gemonitord en zo nodig worden de verkeerslichten  aangepast. Het kruispunt Parkhaven/Parksluizen staat regelmatig vast met verkeer. We hebben opnieuw om handhaving  en/of verkeersregelaars gevraagd om de kruispunten vrij te houden.

In 2017 zijn er diverse bouwprojecten van start gegaan.
In juni werd begonnen met het transformeren van het kantoorpand  in de van Vollenhovenstraat, naar appartementen, hier zullen 200 appartementen komen die in het 4e kwartaal van 2018 moeten worden opgeleverd. Voor de omwonenden brengt dit  veel overlast met zich mee en het is ook van invloed op de verkeerscirculatie in de wijk.

In juli  is men in de  Houtlaan begonnen met de bouw van de Willemstoren. Hier zullen 76 appartementen komen. Bij de inrichting van de bouwplaats bleek het noodzakelijk dat de Houtlaan aan de Willemsplein zijde moest worden afgesloten voor alle verkeer. In overleg met de bouwer is er, ook in verband met de veiligheid, een voetgangerscorridor gekomen. Bij de in- en uitgangen van de parkeergarages zijn parkeerplaatsen opgeheven en gele kruisen aangebracht op de weg. In de praktijk blijkt echter, ondanks de toezegging dat er gehandhaafd zou worden, dat er vooral ’s avonds geparkeerd wordt in de gele vakken, waardoor de garages niet goed bereikbaar zijn. Wij zijn in overleg met de gemeente hoe dit  kan worden opgelost.

Verder zien we dat diverse oude kantoorpanden worden getransformeerd naar appartementen. O.a. Op de Parklaan, in de Westerstraat, de Calandstraat en de Westerkade


Regelmatig zien we aanvragen voor omgevingsvergunningen voorbij komen. Zo langzamerhand wordt onze wijk een echte woonwijk. Een goede ontwikkeling vinden wij. Dit betekent echter  meer behoefte aan winkels en andere faciliteiten, bv de al eerder genoemde Postnl vestiging.


En dan het grootste project van onze wijk: de ZH torens
Op 9 augustus was de uitspraak van de Raad van State waarmee het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven (wel met een aangepaste verbeelding) onherroepelijk is geworden.
Bewoners zijn nog wel in beroep gegaan tegen de door de Gemeente te vroeg afgegeven omgevingsvergunning. Echter op 29 december heeft het college van B&W deze bezwaren ongegrond verklaard.

Op 16 november werd er vergunning verleend tot het kappen van 40 bomen in de Ged. ZH en de Houtlaan om de bouwplaatsinrichting en transportroutes te kunnen realiseren. Er is een herplant plicht conform het inrichtingsplan.

Op 30 november is een start gemaakt met de sloop van het pand (het oude Nedlloyd gebouw) aan de Gedempte Zalmhaven.

Op 30 november vond ook een eerste overleg plaats met de BOS, een delegatie van omwonenden, de bouwer (BAM), gemeente en projectontwikkelaar (Zalmhaven CV). Er is afgesproken dat er regelmatig schriftelijke communicatie met  de stand van zaken komt,  en 3 x per jaar een bijeenkomst voor de hele wijk.

Om de zes weken is er overleg tussen VvE vertegenwoordigers en de BOS. Verslagen van de bijeenkomsten worden op de website geplaatst.

Alhoewel duidelijk is dat dit enorme bouwproject voor omwonenden van het Zalmhavengebied  veel overlast zal geven en intussen geeft, hopen wij dat door goed met elkaar, de bouwer, de gemeente en de projectontwikkelaar in gesprek te blijven, de problemen die ontstaan, zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.

EVENEMENTEN

Ik heb het al even gehad over evenementen in het kader van het wijktafelgesprek van 7 december, maar ik wil er toch nog een paar apart noemen.

Zoals u allen nog wel vers in het geheugen zal liggen heeft  de Triathlon die van 14 t/m 17 september werd gehouden, onze wijk totaal onbereikbaar gemaakt.

N.a.v. de problemen  met parkeren en bereikbaarheid tijdens de Para triathlon van 2016 hadden  wij al aangegeven dat onze wijk totaal ongeschikt is voor een dergelijk grootschalig evenement. Uit de evenementenkalender van 2017 hebben wij kunnen vernemen dat men toch van plan was de Triathlon in deze wijk te organiseren. We hebben direct aan de bel getrokken en contact gezocht met de organisatie TIG sport, vertegenwoordigers van de gemeente, Top Sport rotterdam, politie en stadsbeheer. Daar het dit jaar ging om een 4 daags evenement wilde ook de ondernemersvereniging (VOS) hierbij zijn.
Dat we het evenement buiten de wijk zouden kunnen houden is niet gelukt, wel is het gelukt de donderdag van het programma te krijgen. Bovendien hebben we aangegeven dat de Parkkade als alternatief parkeerterrein dienst zou kunnen doen.
Er werd een informatieavond georganiseerd in het WHT.
Het werd echter geen informatieavond maar een inloopavond waar je vragen kon stellen aan mensen die niet ter zake kundig waren. Kortom zeer slecht georganiseerd.
Helaas hebben we moeten constateren dat het evenement tot heel veel overlast heeft geleid. Wel is het eindelijk tot de gemeente doorgedrongen dat zo’n evenement hier niet thuishoort. De gemeente heeft dan ook aangegeven dat dit evenement hier niet terugkomt.
De schade die door bezoekers aan de beplanting op de kades is ontstaan, was enorm.
Natuurlijk hebben wij dit direct gemeld bij de betreffende instanties. Er werd ons verzekerd dat deze schade volledig zou worden hersteld en de kosten zouden worden verhaald op de organisatie. Inderdaad is men zodra het weer dit toeliet aan de slag gegaan en laten we hopen dat de beplanting er straks weer net zo mooi bij staat als voor de Triathlon.

Zowel in het Park als op het Willemsplein vonden de jaarlijks terugkerende evenementen Oranjebitter, Kroonfestival, Bevrijdingsfestival, Dag van de Romantische Muziek plaats.  

Voor de eerste maal vond in het Park op 30 juli het Reggae festival plaats. Een zeer druk bezocht festival, zeer slecht georganiseerd, teveel mensen, te weinig eten. Een slijtageslag voor het Park!  Dit festival zal mede door de negatieve publiciteit niet terugkeren in het Park.

HET PARK

De conditie van het Park blijft ons zorgen baren. Alhoewel de ondergrond van de Kievitsweide en het BBC veld beter geschikt zijn gemaakt voor evenementen, blijkt toch dat de velden niet genoeg tijd krijgen om te herstellen. De schade aan het gras veroorzaakt door het evenement in december is nog niet hersteld en 27 april vindt hier alweer het Oranjebitter festival plaats.
Ook in 2018 zullen wij het Park goed in de gaten houden. Uw opmerkingen en bevindingen dienaangaande horen wij graag.   Wij willen dat het achterstallig onderhoud van het gebied voor de Noorse Kerk wordt aangepakt. De renovatie van het Park, die enkele jaren geleden is uitgevoerd, is hier gestopt, omdat het geld op was.
We zullen erbij de gemeente op blijven hameren, dat het Park, een rijksmonument, niet geschikt is voor grootschalige evenementen. Zeker niet als de tijdsspanne tussen de evenementen te kort is.
De evenementen die er wel plaatsvinden zullen zich aan de regels moeten houden, die ze bij de vergunningafgifte krijgen opgelegd. Ondanks afspraken dat er geen zware trucks door het Park mogen rijden, gebeurt dit toch. Dit zal beter gehandhaafd moeten worden.

We genieten allemaal van het Park en laten we zorgen dat het Park er ook nog is voor de generaties na ons!

Dank voor uw aandacht,
Rietje den Hoed,  26 maart 2018

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG BOS 2017
JAARVERSLAG BOS 2017
JAARVERSLAG BOS 2017