JAARVERSLAG BOS 2016

Graag presenteer ik u hierbij het jaarverslag 2016, dat ik heb onderverdeeld in 4 thema’s

1.Contact met de gemeente
2.Buitenruimte
3.Evenementen
4.Sociale activiteiten

  1. CONTACT MET DE GEMEENTE

Er is in 2016 regelmatig contact en overleg geweest met de gebiedsorganisatie  en de gebiedscommissie centrum. In het kader van het gebiedsplan  werd  op 3 maart  een wijktafelgesprek gehouden in Quartier du Port, waarvoor alle bewoners werden uitgenodigd over de thema’s
1. Veiligheid en overlast
2. Fysieke buitenruimte
3. Welzijn
Veel van wat genoemd is door de bewoners is door de gebiedscommissie opgenomen in haar advies aan de gemeente, bv het aanpakken fietsverkeer kruispunt Scheepstimmermanslaan, maatregelen om overlast tegen te gaan van de bezoekers van het WHT, bereikbaarheid van de wijk ook tijdens evenementen!
Natuurlijk kwam ook de bouw van de ZH toren aan de orde. Zorgen betreffende de massaliteit van het gebouw, het verlies aan fysieke buitenruimte, groen, toename wind en verkeer werden geuit.
De BOS heeft meegedaan aan het debat over hoogbouw in de Rotterdamse binnenstad op 19 maart in de bibliotheek. Ook hier werd de ZH toren aan de orde gesteld.

De maandelijkse gebiedscommissievergaderingen werden frequent door een of meerdere bestuursleden bezocht en meermalen werd er door een van ons ingesproken. Aangezien wij en met ons andere organisaties in het centrum vinden dat het vooraf mogen inspreken tijdens een vergadering van de gebiedscommissie geen echte participatie is, is er eind 2016een werkgroep opgericht die een commentaar heeft geschreven  op het rapport  “evaluatie van het bestuurlijk model.” Henk van Brummen maakt namens de BOS deel uit van deze werkgroep.

Verder hadden wij een driemaandelijks overleg met de gebiedsmanager, de gebiedsdirecteur, wijkorgaan Stadsdriehoek en Roffanum (de overkoepelende bewonersorganisatie centrum) over de horeca en evenementen in het centrum.

In september 2016 hebben wij ingesproken tijdens de hoorzitting van de gebiedscommissie over de concept horecanota 2017-2021.  Behalve dat wij op de specifieke punten van het rapport zijn in gegaan, hebben wij in het algemeen gesteld dat er een balans moet zijn tussen de hoeveelheid horeca en het woon- en leefklimaat in de wijk. Wij gaan uit van een consolidatiebeleid voor het Scheepvaartkwartier.  Het is belangrijk dat er 1 klachtennummer komt waar je overlast kunt melden.  Wij willen bijzondere regels voor horeca concentratiegebieden, zoals het WHT. Dus maximaal 15 verlaatjes per jaar voor het gebied als geheel i.p.v. per inrichting.

  1. BUITENRUIMTE

Wat betreft de buitenruimte kregen wij te maken met de start van de werkzaamheden  aan de Westzeedijk, Scheepstimmermanslaan, van Vollenhovenstraat en deel Westerstraat. Nieuwe riolering, vernieuwen stadsverwarming, vervangen gasleiding, waterleiding, grondsanering, onderhoud persleiding, vervanging tramspoor en het verplaatsen van de tramhalte.

De voorbereidende werkzaamheden vonden plaats van juli t/m september. In oktober begon de Eneco met de 1ste fase van de uitvoering van de werkzaamheden. D.m.v. nieuwsbrieven en informatieavonden is getracht de bewoners en bedrijven zo goed mogelijk te informeren. Er is een klankbordgroep die regelmatig rond de tafel zit en waarbij ook altijd iemand van de BOS aanwezig is. Daar worden lopende en nieuwe problemen die zijn ontstaan besproken en waar mogelijk opgelost.

Dit alles neemt niet weg dat het zowel voor bewoners als bedrijven zeer veel overlast met zich meebrengt. Volgens de laatste berichten ligt het werk ongeveer op schema en moet het eind van deze zomer klaar zijn.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de gemeenteraad op 21 september het bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” vastgesteld. De stichting BIS/Actiegroep2030 is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Tijdens de rondvraag zal dhr. Eelkema u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.
Behalve dat de torens aan de Zalmhaven in de planning staan, is er ook een omgevingsvergunning afgegeven voor de Willemstoren, op de plek waar nu de Willemstuin is. De gebruikers van de tuin wisten dat dit stond te gebeuren, maar het is wel jammer dat ze dit groene plekje kwijtraken.
In oktober kregen we bericht dat het van der Vormpand  aan de van Vollenhovenstraat getransformeerd gaat worden van kantoor naar wonen.  Een positieve ontwikkeling vinden wij.
Het liefst zagen we gezinswoningen, maar het zullen kleine appartementen worden, daar grotere woningen in dit pand bouwtechnisch moeilijk te realiseren zijn. Er is overleg met de omwonenden. Deze bouwwerkzaamheden zullen weer overlast geven in het gebied van Vollenhovenstraat, Westzeedijk, met name het verkeer zal hiermee te maken krijgen.

Dan waren er de plannen van de gemeente om een “DINNER WHEEL” te plaatsen op het Willemsplein voor een periode van 2 tot 4 jaar. In juni werden we uitgenodigd door de projectmanager van Stadsontwikkeling om een presentatie van het DINNER WHEEL door de initiatiefnemer Sky View, bij te wonen. Hierbij was het gebiedscommissielid dhr. v. Schaik van Leefbaar aanwezig. Wethouder Eerdmans was voor het plan! Wij hebben daar veelal kritische vragen gesteld over de afstand tot de bebouwing (30-60mtr), verstoring van de zichtlijn van bewoners, het weghalen van de moeizaam verkregen groenvoorziening op het Willemsplein, verkeersdruk etc.  In een brief aan de leden hebben wij om uw reactie gevraagd, deze waren zonder uitzondering negatief.
Er zijn ook bewoners geweest die zich zelf tot de gemeente en de wethouder hebben gericht om hun verontwaardiging uit te spreken.
In juli werd er door de gemeente een informatieavond georganiseerd in Quartier du Port.
We hadden opgeroepen massaal naar deze bijeenkomst te komen, om zo ons ongenoegen duidelijk te maken. Dit is enigszins uit de hand gelopen. Er was zo’n grote opkomst, dat men buiten op straat stond. De gespreksleider had geen microfoon. Er heerste een vervelende, gespannen sfeer. Kortom de vergadering werd afgelast en uitgesteld tot een later tijdstip.
We hebben brieven gestuurd naar de politieke partijen. Er werden vragen gesteld (o.a. door de VVD) in de raad, er verschenen diverse artikelen in de pers.
Er werd een nieuwe informatieavond gepland op 29 september in de Waalse Kerk.
Opnieuw hebben wij u opgeroepen in grote getale naar de Waalse Kerk te komen om zo de gemeente en Sky View te confronteren met het verzet vanuit de bewoners.
Tevoren hadden we een voorbespreking met ambtenaren van het buro Binnenstad. Daar bleek dat diverse ambtenaren niet voor dit plan waren. Vooral het opofferen van het parkje zag men als negatief.
We hebben daar gewaarschuwd  dat de bewoners massaal naar deze informatieavond zouden komen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat we op 26 sept. een mail kregen waarin wethouder Eerdmans meedeelde dat het locatie onderzoek werd stopgezet, dat men het Willemsplein toch geen geschikte locatie vond en dat de informatieavond niet door zou gaan. 
De inspanningen van velen onder ons hebben ons behoed voor een dergelijke kermisattractie. Waarvoor dank!.

3.EVENEMENTEN

Ook in 2016 heeft het Scheepvaartkwartier weer een aardige hoeveelheid evenementen te verwerken gekregen. De meeste vinden plaats in het Park, maar ook het Willemsplein wordt meer en meer gebruikt. Gelukkig wordt de Parklaan niet meer geschikt geacht voor grootschalige evenementen, omdat de grasmat dit niet aankan. De grasmat van Het Park kan nadat de grond gedraineerd is, meer aan, toch was het weer een blubbertroep na afloop van Oranjebitter, doordat het veel geregend had. Ook tijdens de Dag van de Romantische Muziek waren de weergoden ons niet goed gezind, wat een modderpoel tot gevolg had. Het is dus belangrijk dat er niet teveel evenementen achter elkaar plaatsvinden op dezelfde locatie. Het beleid van de gemeente is er echter op gericht van Rotterdam een levendige stad te maken en daar horen festivals bij, zeggen zij!
Wanneer en waar evenementen en festivals plaatsvinden kunt u vinden op de evenementen kalender van Rotterdam Festivals. Via onze website kunt u deze inzien.

Waar wij allen erg veel overlast van hebben gehad is de Triathlon. Toen wij begin 2016 geruchten hoorden dat er een (Para) triathlon zou plaatsvinden, waarvan het parcours deels door de wijk zou lopen, hebben wij gelijk contact opgenomen met de organisatie en onze gebiedsnetwerker (die nog van niets wist). Over dit soort grootschalige evenementen wordt op hoger hand al lang van te voren beslist. De diverse diensten moeten er dan uiteindelijk maar voor zorgen dat het ook uitvoerbaar is. We zijn wel in overleg geweest met de organisatie Tig sport en Topsport Rotterdam, maar dat het zou uitdraaien op afsluiting van de wijk en het zelfs niet kunnen parkeren bij de eigen woning bleek pas op het allerlaatste moment. Toen werd al duidelijk dat dit een voorproefje zou zijn van de WK triathlon 2017. We hebben gevraagd bij de evaluatie 2016 betrokken te worden. Dit is niet gebeurd.
Toen wij het evenement dit jaar op de evenementenkalender zagen staan (van 14 t/m 17 september) hebben wij direct contact gezocht met de gebiedsmanager. Na een heel jaar wegwerkzaamheden- de Maastunnel die vanaf begin juli wordt afgesloten, de bouwwerkzaamheden die gaan komen, de Wereldhavendagen die kort tevoren worden gehouden- vinden wij het onacceptabel dat het parcours weer door de wijk loopt. Op initiatief van de BOS is er gisteren een spoedoverleg geweest met de gebiedsorganisatie, Rotterdam Topsport, Directie Veiligheid, de organisatie Tig sport, de wijkagent en de ondernemersvereniging (de VOS).  Het parcours van de triathlon blijft door deze wijk lopen. Er zullen opnieuw afsluitingen zijn en een parkeerverbod; hetgeen betekent overlast voor zowel bewoners als bedrijven. We zullen met de betreffende instanties in gesprek blijven en dit zeer kritisch volgen. Er zal een informatieavond georganiseerd worden. Ik roep u op hier allen naar toe te komen. Zodra er meer over bekend is laten we u dat weten.

 

 

  1. SOCIALE ACTIVITEITEN

Na alle voorgaande serieuze zaken hebben wij gelukkig ook nog tijd gehad voor een aantal activiteiten waarmee wij de sociale cohesie tussen de wijkbewoners willen bevorderen.

Voor het 3e achtereenvolgende jaar organiseerden wij een Nieuwjaarsbijeenkomst, een Koningsborrel en een Decemberbijeenkomst. Allen werden zeer goed bezocht en we zullen hier mee doorgaan.

De in 2015 gestarte koffieochtenden zijn een succes. Er was een speciale koffieochtend in het Belasting- en Douanemuseum. Behalve dat wij door het museum voor de koffie waren uitgenodigd, kregen we een rondleiding over de tentoonstelling de Opstand. 
Wij hebben de indruk dat de koffieochtenden meer gewaardeerd worden dan een avondborrel, maar wij sluiten niet uit dit jaar toch weer eens een avondborrel op het programma te zetten om zodoende ook de werkende bewoners onder ons de gelegenheid te geven eens lang te komen.

In maart was er een stamppotavond bij restaurant Zinc in de Calandstraat. We hebben kunnen genieten van een aantal heerlijke stamppotten in een aparte entourage. Sommige wijkbewoners hadden hier nog nooit naar binnen durven gaan!

In juni heeft Lia Lugthart ons weer meegenomen op een wandeling door de wijk. Dit keer waren het Park en omgeving aan de beurt. Lia wist allen weer te boeien met verhalen over de historie en andere wetenswaardigheden. We bezochten de Noorse Kerk, waar in de kapel mooie muurschilderingen te bewonderen zijn.
Na afloop hebben we het terras bezocht van hotel Santa Maria in de Scheepstimmermanslaan. Het was die dag schitterend weer, dat aan het eind van de middag omsloeg in een vreselijk noodweer, waarbij vele panden in de wijk wateroverlast opliepen.

BOS ging ook op excursie. Het initiatief kwam van ons boslid Aad Timmermans. Hij heeft met Marcel van Breda van Schmidt zeevishandel geregeld dat wij daar een kijkje achter de schermen mochten nemen. Op 14 december vertrokken we met de bus vanaf het Willemsplein. Na aankomst bij Schmidt kregen we een witte jas en muts vanwege de hygiëne.  In groepjes werden we rondgeleid.
Wat een imposant bedrijf. Enorme hoeveelheden vis worden daar aangevoerd en van daaruit gedistribueerd naar horeca in heel Nederland en zelfs daarbuiten.  Dit gezien hebbende begrijp je dat de locatie aan het Vasteland veel te klein was. Het blijft natuurlijk jammer dat de winkel niet meer aan het Vasteland gevestigd is. Na afloop kregen we nog een heerlijk vishapje en drankje en daarna weer met de bus terug naar het Willemsplein. Kortom een uitstapje dat je niet gauw vergeet.

In december werden we uitgenodigd door de Dock Gallery aan de Veerhaven voor een gezellige kerstborrel. Zij willen graag contact met de wijkbewoners en willen ook in de toekomst wat voor de wijkbewoners organiseren. Een positief initiatief vinden wij.

Onze laatste activiteit in december was de eindejaarsbijeenkomst van de BOS bij de Maas, waarvoor veel belangstelling was. Na afloop kon worden gegeten in de Captain’s Cabin. Ronald Neef had een heerlijke captain’s dinner bereid. Het werd een zeer gezellige avond.

Wij staan open voor nieuwe ideeën en juichen uw initiatieven toe. Ik weet dat er belangstelling is om met elkaar te koken, maar dit is, voornamelijk om financiële redenen, nog niet gelukt. Verder is de uit de bosleden voortgekomen commissie S&I – studie en inventarisatie-  zeer actief. Zij geven zo meteen een korte presentatie.

Tot zover het jaar 2016.  Bedankt voor uw aandacht.

 Rietje den Hoed, secretaris BOS

 

JAARVERSLAG BOS 2016
JAARVERSLAG BOS 2016
JAARVERSLAG BOS 2016