Actueel

OPROEP - BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Wij roepen u op tot het schrijven van een brief/mail aan de gemeenteraadsleden, om uw bezwaren tegen de bouw van 700 woningen aan de Parkhaven (in het groen ter weerszijden van de Euromast) kenbaar te maken.
Het is belangrijk dat de gemeenteraadsleden van zoveel mogelijk bewoners brieven met bezwaren ontvangen : "frappez toujours" !
Hieronder vindt u een aantal argumenten welke u eventueel als kapstok kunt gebruiken.
U kunt uw schrijven/mail richten aan

per brief: aan de leden van de Gemeenteraad
               door tussenkomst van de Griffie
               Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
per mail: info@griffie.rotterdam.nl t.a.v. de leden van de Gemeenteraad

Enkele argumenten:

 • Het plan is niet in lijn met de groene ambitie van de gemeente. Als de plannen worden uitgevoerd zal ca 4ha. aaneengesloten groen verdwijnen en meer dan 200 volwassen bomen zullen worden gekapt. Bomen hebben een belangrijke functie om luchtverontreiniging (CO2 en fijnstof) te compenseren.
 • In het plan wordt geen rekening gehouden met het iconische karakter van Rijksmonument de Euromast. Deze zal aan weerszijden worden ingeklemd door flats, waarmee het zijn monumentale uitstraling verliest.
 • Als gevolg van de plannen zal de leefbaarheid in het Park (Rijksmonument) onder druk komen te staan. Door de groenstrook aan weerszijden van de Euromast te vervangen door flats verdwijnt in de praktijk een stuk van het Park. Hierdoor verkleint de plek die veel Rotterdammers uit het Centrum als hun tuin beschouwen, terwijl het aantal bewoners zal toenemen. Ook zal het verkeerslawaai en luchtverontreiniging uit de tunneltraverse in het Park toenemen..
 • Het groenste fietspad van Rotterdam, vanuit de Maastunnel (fietserstunnel) tussen de Euromast en het Park, langs de Baden Powelllaan zal voortaan lopen langs een stenen muur. Een verminderde bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier. De verkeersdruk in en rondom de wijk, inclusief de doorstroming op de Westzeedijk en Drooglever Fortuynplein zal toenemen.  
 • De toeristen die in grote getale met bussen het Scheepvaartkwartier bezoeken zullen de verstedelijking van een groen gebied en het oponthoud in het verkeer niet waarderen.
 • Het plan is in strijd met het Bestemmingsplan en staat op gespannen voet met de Visie Hoboken 2030.1)
 • De nota Rivieroevers 2019-2022 is op 29 juni j.l. door het college van B&W vastgesteld. Daarin staat o.a. "dat er meer groen langs de Rotte en de Nieuwe Maas moet komen" en verder "Bij het Park is de opgave van een andere orde: hier gaat het om het verzachten van de harde ruimgelijke scheiding tussen park, infrastructuur en kade/water". 2)  
  1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart-oh01/r_NL.IMRO.0599.BP1032Scheepkwart-oh01_index.html
  2) http://www.rotterdam.nl/nieuws/rivieroevers/

Succes
Het bestuur

NB De eerder aangekondigde bespreking van de Parkhavenplannen in de Commissie BWB op 18 september is niet juist.
Van de commissie secretaris BWB vernamen wij dat dit pas medio november zal zijn. Het is wel zaak dit goed in de gaten te houden  (agenda https://rotterdam.raadsinformatie.nl/ )
U kunt zich al wel aanmelden om in te spreken o.v.v. "wanneer de Parkhavenplannen op de agenda staan"
via : info@griffie.rotterdam.nl  t.a.v.  Raadscommissie BWB 

OPROEP - BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD