Actueel

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast

LAATSTE INFO jan 2021: MASTERPLAN nadert voltooiing en zal waarschijnlijk in februari 2021 in de Gemeenteraad worden behandeld
Zodra wij meer informatie hebben over de inhoud en bezwaarprocedures zullen wij dit met u delen.

Ontwikkelingen in chronologische volgorde:

18 april 2019
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven.
Het betreft hier een zgn "Unsolicited Proposal" (ongevraagd voorstel) vanuit de markt. B&W staan positief tegenover deze plannen.
Omwonenden woren d.m.v. een brief geinformeerd

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
De reacties waren bijna unaniem negatief.

De meeste reacties gaan over :

  1. Aantasting van HET PARK en de EUROMAST - rijksmonumenten
  2. Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging 
  3. Verkeerstoename --> verkeerschaos
  4. Participatieproces - er voorbijgegaan aan de vraag of er maatschappelijk draagvlak is voor dit project


Woensdag 8 mei 2019 heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.

Oproep: Wij zoeken nog deskundigen die de quickscans van bouwcombinatie Parkhaven010 kunnen beoordelen. Voor de quickscans zie Parkhaven010.nl onder aandachtsgebieden.
Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren dan is dit zeer welkom via info@bos-rotterdam.nl 
wij denken dat wij o.a. als argumenten tegen de bouw moeten aanvoeren :
het kappen van 200 bomen, die slechts gecompenseerd zullen worden door 200 nieuwe bomen? en/of andere groenvoorzieningen (zoals groene daken) zal ertoe leiden dat de luchtkwaliteit (stikstof, CO2) zal verslechteren. Terwijl dit gebied toch al de slechtste luchtkwaliteit van Rotterdam heeft.
Wat is de invloed van de bouw van 650 woningen naast de euromast op het Park.  Daar wordt in de quickscanonderzoeken geen aandacht aan besteed. Denk aan toename geluid (weerkaatsing tegen een stenen muur) en invloed op de flora en fauna in dit gebied.
We moeten deze argumenten wel met cijfers kunnen aantonen! Heeft u kennis hierover meld u aan!!!

22 mei 2019 informatieavond Parkhaven bij Dudok in het Park - door ontwikkelcombinatie en de gemeente

27 mei 2019 stonden voor het eerst de PARKHAVEN PLANNEN op de agenda van de Gebiedscommissie.
Daar is wederom door ons ingesproken en hebben we onze bezwaren toegelicht.
Tot onze verbazing kwamen daar de Ontwikkelcombinatie Parkhaven samen met de gemeente hun plannen presenteren!

11 juli 2019 is er door de gebiedscommissie besloten tot het geven van een negatief ongevraagd advies aan de gemeente
5 september is dit advies met grote meerderheid aangenomen en verstuurd aan college van B&W
(zie ook Gebiedscommissie tegen Parkhavenplannen)

24 en 25 september 2019 waren er wederom informatieavonden, georganiseerd door de gemeente, in de Machinist.
Beide avonden werden druk bezocht. Van de gemeente waren aanwezig Milou de Kort, projectmanager Parkhaven en Sander Klaassen, landschapsarchitect van de gemeente.
Vooral de 24ste was een chaotische avond (er waren op onze oproep veel leden gekomen). Milou de Kort begon met haar verhaal over het wegvallen van uitzicht voor bewoners van de Mullerkade; toen was de stemming wel gezet. De landschapsarchitect was niet ter zake kundig en kon op de meeste vragen geen antwoord geven.
Na het plenaire deel zijn de meeste aanwezigen opgestapt. Dit schijnt de 25st ook zo te zijn gegaan, is ons verteld. Veel aanwezigen hebben het reactieformulier (uit protest) niet ingevuld. De ontwikkelcombinatie heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en gebruikt nu onjuiste aantallen negartieve reacties!!

8 oktober 2019 is er, op uitnodiging van de BOS, een delegatie van de gebiedscommissie naar de Parkhaven gekomen  om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen.
Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, was hierbij aanwezig en ook hij sprak zijn bezorgdheid uit over aantasting van het Park als men de naastgelegen groenstrook gaat bebouwen.

16 oktober 2019 kwam de Raadscommissie BWB op werkbezoek.  Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend hebben een uitnodiging ontvangen (niet dus!)
Onze voorzitter heeft ook hier het woord gevoerd en nu de nadruk gelegd op bouwen  naast de Maastunneltraverse, de meest vervuilde weg van nederland!
Het is daarom van het grootste belang dat de bomen hier blijven staan om de slechte luchtkwaliteit te helpen verbeteren. 
Hij haalde hierbij ook aan de recent aangenomen "Koersnota schone lucht" van wethouder Arno Bonten (GL), waarin wordt gewerkt met verouderde cijfers!

27 november 2019 Veel wijkbewoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep aanwezig te zijn bij het aanbieden van 6000 handtekeningen aan wethouder Kurvers.
De focusgroep Groen Parkhaven en de BOS hebben deze actie gezamelijk gevoerd.

17 december 2019 heeft het college van B&W het toetsingskader vastgesteld met daarin de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. 

De ontwikkelcombinatie heeft de plannen ondertussen wel enigszins aangepast. Er komt 1 flat minder, dat betekent geen 700 maar 650 woningen.

22 januari 2020  heeft de Raadscommissie Bouwen, wonen en buitenruimte deze randvoorwaarden besproken, nadat ze eerst de insprekers (Bos bestuur, bosleden en focusgroepleden, de bouwcombinatie en RXL (deze laatste 2 natuurlijk vóór bouwen) hadden aangehoord.
Er zijn ook nog diverse brieven/e-mails naar de gemeenteraadsleden gestuurd en de focusgroep is zeer actief op facebook geweest.
Het heeft allemaal niet mogen helpen want op

30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden, nu genoemd het TUP (toetsingskader unsolicited proposal) aangenomen met 27 stemmen vóór en 17 tegen - zie verder Gemeenteraad stemt voor bouwen (zie actueel)
Wij bedanken Kees de Gruijter van de gebiedscommissie centrum dat hij zich tijdens de gemeenteraadsvergadering opnieuw tegen deze plannen heeft uitgesproken (tegen zijn eigen wethouder in!)
Zie ook "Gemeenteraad stemt in het toetsingskader PARKHAVEN" (actueel)

Op 28 mei 2020 ontvingen wij onderstaand 'uitstelbericht besluitvorming Parkhaven' van de gemeente

"Geachte mevrouw, heer,

Eerder hebben we u erover geïnformeerd dat de gemeenteraad naar verwachting vóór de zomer van 2020 een besluit zou nemen over het initiatief voor woningbouw aan de Parkhaven. Nu willen we u erover informeren dat de gemeenteraad pas na de zomer een besluit neemt over de haalbaarheid van het initiatief voor de Parkhaven. De reden hiervan is dat het maken van het Masterplan – plan op hoofdlijnen - en daarmee ook de voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming meer tijd vragen dan vooraf was voorzien. Omdat we het belangrijk vinden om een zorgvuldig traject te doorlopen, is de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad tot na de zomer verschoven. Zodra bekend is wanneer de plannen voor de Parkhaven op de agenda van de gemeenteraad staan, informeren we u hierover.

Voor nu wil ik u graag vast attent maken op de gemeentelijke webpagina www.rotterdam.nl/parkhaven. Hier vindt u de laatste stand van zaken en een overzicht van een groot aantal vragen en antwoorden over het woningbouwinitiatief.

Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken op parkhavenso@rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Milou de Kort
Projectmanager Parkhaven Gemeente Rotterdam"

7 oktober 2020 hebben wij bericht ontvangen dat de Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners meer tijd nodig heeft om het Masterplan Parkhaven bij de gemeente te kunnen indienen. De gemeenteraad verwacht nu pas in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid van het project. (zie voor meer info op www.parkhaven010.nl en gemeente www.rotterdam.nl/parkhaven)
In het AD van 9 oktober werd de monumentale omgeving van het gebied (Euromast, Parksluizen, Ventilatiegebouw) genoemd als reden van de vertraging. Met name de uitstraling van de Euromast komt in het geding door aan beide zijden van dit monument een aantal woontorens neer te zetten. Van uitstel hoeft natuurlijk nog geen afstel te komen, maar toch, het is nog geen gelopen race.

Bovendien heeft u recent in NRC (en andere kranten) kunnen lezen dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een kritisch advies heeft uitgebracht over het bouwplan. Dit advies zou samen met het Masterplan aan de gemeente worden voorgelegd. Wethouder Kurvers heeft het advies van de RCE nu opgeschort en geeft de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners meer tijd om “verschillende onderzoeksresultaten” in het Masterplan “zorgvuldig af te stemmen en te verwerken”. Hoezo “unsolicited proposal” het lijkt meer op een samenwerkingsverband tussen gemeente en de ontwikkelcombinatie Parkhaven010.We zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en eventueel actie ondernemen!

Er zijn namens de BOS 2 WOB (Wet openbaarheid bestuur) verzoeken gedaan aan de Gemeente en de RCE om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van het Masterplan van de Bouwcombinatie en het handelen van wethouder Kurvers.

Uit de informatie valt te lezen, dat wij, als BOS maandenlang onjuist zijn geïnformeerd, zowel door de bouwcombinatie als door de wethouder.

 

 

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast