Actueel

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast

LAATSTE INFO 
18 februari 2021 GEMEENTERAAD STEMT IN MET MASTERPLAN PARKHAVEN - zie aldaar


Ontwikkelingen in chronologische volgorde
:

18 april 2019
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven.
Het betreft hier een zgn "Unsolicited Proposal" (ongevraagd voorstel) vanuit de markt. B&W staan positief tegenover deze plannen.
Omwonenden worden d.m.v. een brief geinformeerd

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
De reacties waren bijna unaniem negatief.

De meeste reacties gaan over :
-Aantasting van HET PARK en de EUROMAST - rijksmonumenten
-Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging
-Verkeerstoename --> verkeerschaos
-Participatieproces - er voorbijgegaan aan de vraag of er maatschappelijk draagvlak is voor dit project

8 mei 2019 heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.

22 mei 2019 informatieavond Parkhaven bij Dudok in het Park - door ontwikkelcombinatie en de gemeente

27 mei 2019  PARKHAVEN PLANNEN op de agenda van de Gebiedscommissie.
Daar is wederom door ons ingesproken en hebben we onze bezwaren toegelicht.

11 juli 2019 is er door de gebiedscommissie Centrum besloten tot het geven van een negatief ongevraagd advies aan de gemeente

24 en 25 september 2019 waren er wederom informatieavonden, georganiseerd door de gemeente, in de Machinist.
Beide avonden werden druk bezocht. 
Vooral de 24ste was een chaotische avond (er waren op onze oproep veel leden gekomen). 
Na het plenaire deel zijn de meeste aanwezigen opgestapt. Veel aanwezigen hebben het reactieformulier (uit protest) niet ingevuld. De ontwikkelcombinatie heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en gebruikt nu onjuiste aantallen negartieve reacties!!

8 oktober 2019 is er, op uitnodiging van de BOS, een delegatie van de gebiedscommissie naar de Parkhaven gekomen  om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, was hierbij aanwezig en ook hij sprak zijn bezorgdheid uit over aantasting van het Park als men de naastgelegen groenstrook gaat bebouwen.

16 oktober 2019 Raadscommissie BWB op werkbezoek.  
Onze voorzitter heeft ook hier het woord gevoerd en nu de nadruk gelegd op bouwen  naast de Maastunneltraverse, de meest vervuilde weg van nederland!
Het is daarom van het grootste belang dat de bomen hier blijven staan om de slechte luchtkwaliteit te helpen verbeteren. 
Hij haalde hierbij ook aan de recent aangenomen "Koersnota schone lucht" van wethouder Arno Bonten (GL), waarin wordt gewerkt met verouderde cijfers!

27 november 2019  aanbieden van 6000 handtekeningen aan wethouder Kurvers.
De focusgroep Groen Parkhaven (nu Stichting Groen Parkhaven) en de BOS hebben deze actie gezamelijk gevoerd.

17 december 2019 heeft het college van B&W het toetsingskader vastgesteld met daarin de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. 

De ontwikkelcombinatie heeft de plannen ondertussen wel enigszins aangepast. Er komt 1 flat minder, dat betekent geen 700 maar 640 woningen.

22 januari 2020  heeft de Raadscommissie Bouwen, wonen en buitenruimte deze randvoorwaarden besproken, nadat ze eerst de insprekers (Bos bestuur, bosleden en focusgroepleden, de bouwcombinatie en RXL (deze laatste 2 natuurlijk vóór bouwen) hadden aangehoord.
Er zijn ook nog diverse brieven/e-mails naar de gemeenteraadsleden gestuurd en de Stichting Groen Parkhaven is zeer actief op facebook geweest.
Het heeft allemaal niet mogen helpen want op

30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden, nu genoemd het TUP (toetsingskader unsolicited proposal) aangenomen met 27 stemmen vóór en 17 tegen lees verder onder ARCHIEF

28 mei 2020  besluitvorming over de PARKHAVEN is uitgesteld (het vergt meer tijd dan vooraf was voorzien)

7 oktober 2020 de Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners heeft wederom meer tijd nodig heeft om het Masterplan Parkhaven bij de gemeente te kunnen indienen. De gemeenteraad verwacht nu pas in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid van het project. 

In het AD van 9 oktober werd de monumentale omgeving van het gebied (Euromast, Parksluizen, Ventilatiegebouw) genoemd als reden van de vertraging. Met name de uitstraling van de Euromast komt in het geding door aan beide zijden van dit monument een aantal woontorens neer te zetten. 

Bovendien heeft u recent in NRC (en andere kranten) kunnen lezen dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een kritisch advies heeft uitgebracht over het bouwplan. Dit advies zou samen met het Masterplan aan de gemeente worden voorgelegd. Wethouder Kurvers heeft het advies van de RCE nu opgeschort en geeft de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners meer tijd om “verschillende onderzoeksresultaten” in het Masterplan “zorgvuldig af te stemmen en te verwerken”. 

Er zijn namens de BOS 2 WOB (Wet openbaarheid bestuur) verzoeken gedaan aan de Gemeente en de RCE om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van het Masterplan van de Bouwcombinatie en het handelen van wethouder Kurvers.

Uit die informatie valt te lezen, dat wij, als BOS maandenlang onjuist zijn geïnformeerd, zowel door de bouwcombinatie als door de wethouder.

De Gebiedscommissie Centrum heeft op 15 januari 2021  een 2e negatief ongevraagd advies uitgebracht aan het College - zie  ARCHIEF om Gebiedscommissie tegen Parkhavenplannen  te lezen.

26 januari 2021 College van B&W stemt in met Masterplan Parkhaven

De gemeenteraad zal op 18 februari een besluit nemen.

Het is nog steeds belangrijk dat er zoveel mogelijk bezwaren naar de gemeente gaan en daarom roepen wij u op uw bezwaren te mailen aan
info@griffie.rotterdam.nl 
t.a.v. de Gemeenteraad  - lees verder onder ARCHIEF

4 februari Presentatie Masterplan aan belanghebbenden en geinteresseerden, die zich hiervoor hadden aangemeld, digitaal gepresenteerd. Het was geen interactieve bijeenkomst. Er werd een presentatie gegeven door de bouwcombinatie Parkhavenpartners en de Gemeente. 
Vragen met antwoord zijn te zien op de website van Parkhaven Partners www.parkhaven010.nl , bovendien is de presentatie als Youtube film te zien.

Het Masterplan kunt u inzien in de Raadsinformatie stukken van de Gemeenteraad :  klik op  MASTERPLAN

10 februari Masterplan in de commissie BWB  besproken. Diverse insprekers van o.a. de Stichting Groen Parkhaven, Roffanum, en diverse burgers hielden allen een vurig pleidooi af te zien van deze massale bouwplannen op de Parkhavenstrook. Namens de BOS sprak voorzitter Willem den Hoed. Tijdens de behandeling kregen we de indruk dat de coalitie vóór het plan zal stemmen. Echter er zijn nog raadsleden die twijfelen. 

14 februari heeft het bestuur, mede op advies van de Stichting Groen Parkhaven, een verzoek tot aanwijzing van de Parkhavenstrook tot Rijksmonument, gedaan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Tevens werd tegelijkertijd een brief aan het College van B&W en de Gemeenteraad gestuurd, waarin is gevraagd om opschorting van de plannen, hangende de behandeling van het verzoek bij de RCE.

18 februari Behandeling Masterplan in de Gemeenteraad.
Het blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk bezwaren naar de gemeente gaan: 
info@griffie.rotterdam.nl 
t.a.v. de Gemeenteraad

De vergadering is terug te zien via  Gemeenteraadsvergadering
Agendapunt 22
Voorstel met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook zoals vastgelegd in het Masterplan Parkhaven

zie verder GEMEENTERAAD STEMT IN MET MASTERPLAN PARKHAVEN

NB ZIE OOK ARCHIEF- betreffende: 
- OPROEP MAAK  ZOVEEL MOGELIJK BEZWAAR
- GEBIEDSCOMMISSIE GEEFT OPNIEUW NEGATIEF ADVIES
- GEMEENTERAAD STEMT IN MET TOETSINGSKADER

 

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast