Actueel

BOUWPLANNEN PARKHAVEN

LAATSTE BERICHTEN:

7 april 2022 is er namens de BOS door Jolanda van Koeveringen van Justion Advocaten  een uitgebreide zienswijze ingediend.
Zie link :  zienswijze BOS 

16 maart 2022 OPROEP aan de leden : maak bezwaar tegen het ontwerp bestemminsplan Parkhaven dat mogelijk moet maken dat er circa 650 woningen worden gebouwd IN HET GROEN ter weerszijden van de Euromast. Doe dit vóór 11 april!  Een voorbeeld met argumenten is aan de leden toegestuurd.

22 februari 2022

Onderstaand bericht hebben wij van de gemeente ontvangen. 
Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk bezwaren worden ingediend. zie ZIENSWIJZE TEGEN BEBOUWING PARKHAVEN


"Geachte mevrouw, heer,
 
Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Parkhaven vrijgegeven voor terinzagelegging. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 28 februari tot en met 11 april 2022 voor u ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl
 
U kunt tijdens deze zes weken een ‘zienswijze’ (mening) indienen over het plan. Hoe u dat kunt doen, staat uitgelegd in het publicatiebericht op www.officielebekendmakingen.nl. Het bericht staat hier vanaf 28 februari en is te vinden als u zoekt op ‘Parkhaven’. Het bericht is ook te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en op 5 maart in huis-aan-huisblad de Havenloods.
Het is de gemeenteraad die het bestemmingsplan voor de Parkhaven uiteindelijk vaststelt. De gemeenteraad betrekt hierbij uw zienswijzen.  Hier vindt u de brief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd over het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf voor de Parkhaven: 22bb1064 Collegebrief over Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Parkhaven Gemeente Rotterdam (raadsinformatie.nl)
 
Informatiebijeenkomst
Op woensdagavond 23 maart is er een digitale informatieavond over het bestemmingsplan. U bent hierbij van harte welkom.  Gezien de grote belangstelling die we verwachten, hebben we gekozen voor een digitale bijeenkomst (de digitale informatiebijeenkomst van begin vorig jaar trok 650 belangstellenden). De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). U kunt zich tot en met 21 maart aanmelden voor de bijeenkomst via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/270984571147
 
Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het Masterplan – plan op hoofdlijnen - voor de Parkhaven dat begin vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan gaat uit van een woningbouwprogramma van circa 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De nieuwbouw bestaat uit drie gebouwen ten noorden van de Euromast en vijf gebouwen ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter.
Op de begane grond is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook ruimte voor een boetiekhotel met maximaal 50 kamers. Voor het parkeren van de auto’s van toekomstige bewoners en bezoekers komt zowel ten noorden als ten zuiden van de Euromast een ondergrondse parkeergarage, zodat de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt. Er blijft ruimte in het plan voor de midgetgolfbaan. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.
   
Ontwikkelovereenkomst
De gemeente en de ontwikkelcombinatie ParkHaven ondertekenen binnenkort een ontwikkelovereenkomst voor het woningbouwplan Parkhaven. De gemeente heeft het voornemen om een ontwikkelovereenkomst aan te gaan in december gepubliceerd op www.bouwenaanrotterdam.nl en het Europese aanbestedingsplatform. Er zijn geen bezwaren tegen het voornemen binnengekomenMeer informatie over de plannen voor de Parkhaven is te vinden op www.rotterdam.nl/parkhaven.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Milou de Kort
Projectmanager Parkhaven bij de gemeente Rotterdam "

 

Ontwikkelingen in chronologische volgorde:

18 april 2019
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven.
Het betreft hier een zgn "Unsolicited Proposal" (ongevraagd voorstel) vanuit de markt. B&W staan positief tegenover deze plannen.
Omwonenden worden d.m.v. een brief geinformeerd

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
De reacties waren bijna unaniem negatief.

De meeste reacties gaan over :
-Aantasting van HET PARK en de EUROMAST - rijksmonumenten
-Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging
-Verkeerstoename --> verkeerschaos
-Participatieproces - er voorbijgegaan aan de vraag of er maatschappelijk draagvlak is voor dit project

8 mei 2019 heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.

22 mei 2019 informatieavond Parkhaven bij Dudok in het Park - door ontwikkelcombinatie en de gemeente

27 mei 2019  PARKHAVEN PLANNEN op de agenda van de Gebiedscommissie.
Daar is wederom door ons ingesproken en hebben we onze bezwaren toegelicht.

11 juli 2019 is er door de gebiedscommissie Centrum besloten tot het geven van een negatief ongevraagd advies aan de gemeente

24 en 25 september 2019 waren er wederom informatieavonden, georganiseerd door de gemeente, in de Machinist.
Beide avonden werden druk bezocht. 
Vooral de 24ste was een chaotische avond (er waren op onze oproep veel leden gekomen). 
Na het plenaire deel zijn de meeste aanwezigen opgestapt. Veel aanwezigen hebben het reactieformulier (uit protest) niet ingevuld. De ontwikkelcombinatie heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en gebruikt nu onjuiste aantallen negartieve reacties!!

8 oktober 2019 is er, op uitnodiging van de BOS, een delegatie van de gebiedscommissie naar de Parkhaven gekomen  om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, was hierbij aanwezig en ook hij sprak zijn bezorgdheid uit over aantasting van het Park als men de naastgelegen groenstrook gaat bebouwen.

16 oktober 2019 Raadscommissie BWB op werkbezoek.  
Onze voorzitter heeft ook hier het woord gevoerd en nu de nadruk gelegd op bouwen  naast de Maastunneltraverse, de meest vervuilde weg van nederland!
Het is daarom van het grootste belang dat de bomen hier blijven staan om de slechte luchtkwaliteit te helpen verbeteren. 
Hij haalde hierbij ook aan de recent aangenomen "Koersnota schone lucht" van wethouder Arno Bonten (GL), waarin wordt gewerkt met verouderde cijfers!

27 november 2019  aanbieden van 6000 handtekeningen aan wethouder Kurvers.
De focusgroep Groen Parkhaven (nu Stichting Groen Parkhaven) en de BOS hebben deze actie gezamelijk gevoerd.

17 december 2019 heeft het college van B&W het toetsingskader vastgesteld met daarin de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. 

De ontwikkelcombinatie heeft de plannen ondertussen wel enigszins aangepast. Er komt 1 flat minder, dat betekent geen 700 maar 640 woningen.

22 januari 2020  heeft de Raadscommissie Bouwen, wonen en buitenruimte deze randvoorwaarden besproken, nadat ze eerst de insprekers (Bos bestuur, bosleden en focusgroepleden, de bouwcombinatie en RXL (deze laatste 2 natuurlijk vóór bouwen) hadden aangehoord.
Er zijn ook nog diverse brieven/e-mails naar de gemeenteraadsleden gestuurd en de Stichting Groen Parkhaven is zeer actief op facebook geweest.
Het heeft allemaal niet mogen helpen want op

30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden, nu genoemd het TUP (toetsingskader unsolicited proposal) aangenomen met 27 stemmen vóór en 17 tegen lees verder onder ARCHIEF

28 mei 2020  besluitvorming over de PARKHAVEN is uitgesteld (het vergt meer tijd dan vooraf was voorzien)

7 oktober 2020 de Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners heeft wederom meer tijd nodig heeft om het Masterplan Parkhaven bij de gemeente te kunnen indienen. De gemeenteraad verwacht nu pas in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid van het project. 

In het AD van 9 oktober werd de monumentale omgeving van het gebied (Euromast, Parksluizen, Ventilatiegebouw) genoemd als reden van de vertraging. Met name de uitstraling van de Euromast komt in het geding door aan beide zijden van dit monument een aantal woontorens neer te zetten. 

Bovendien heeft u recent in NRC (en andere kranten) kunnen lezen dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een kritisch advies heeft uitgebracht over het bouwplan. Dit advies zou samen met het Masterplan aan de gemeente worden voorgelegd. Wethouder Kurvers heeft het advies van de RCE nu opgeschort en geeft de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners meer tijd om “verschillende onderzoeksresultaten” in het Masterplan “zorgvuldig af te stemmen en te verwerken”. 

Er zijn namens de BOS 2 WOB (Wet openbaarheid bestuur) verzoeken gedaan aan de Gemeente en de RCE om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van het Masterplan van de Bouwcombinatie en het handelen van wethouder Kurvers.

Uit die informatie valt te lezen, dat wij, als BOS maandenlang onjuist zijn geïnformeerd, zowel door de bouwcombinatie als door de wethouder.

De Gebiedscommissie Centrum heeft op 15 januari 2021  een 2e negatief ongevraagd advies uitgebracht aan het College - zie  ARCHIEF om Gebiedscommissie tegen Parkhavenplannen  te lezen.

26 januari 2021 College van B&W stemt in met Masterplan Parkhaven

4 februari Presentatie Masterplan aan belanghebbenden en geinteresseerden, die zich hiervoor hadden aangemeld, digitaal gepresenteerd. Het was geen interactieve bijeenkomst. Er werd een presentatie gegeven door de bouwcombinatie Parkhavenpartners en de Gemeente. 
Vragen met antwoord zijn te zien op de website van Parkhaven Partners www.parkhaven010.nl , bovendien is de presentatie als Youtube film te zien.

10 februari Masterplan in de commissie BWB  besproken. Diverse insprekers van o.a. de Stichting Groen Parkhaven, Roffanum, en diverse burgers hielden allen een vurig pleidooi af te zien van deze massale bouwplannen op de Parkhavenstrook. Namens de BOS sprak voorzitter Willem den Hoed. Tijdens de behandeling kregen we de indruk dat de coalitie vóór het plan zal stemmen. Echter er zijn nog raadsleden die twijfelen. 

14 februari heeft het bestuur, mede op advies van de Stichting Groen Parkhaven, een verzoek tot aanwijzing van de Parkhavenstrook tot Rijksmonument, gedaan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Tevens werd tegelijkertijd een brief aan het College van B&W en de Gemeenteraad gestuurd, waarin is gevraagd om opschorting van de plannen, hangende de behandeling van het verzoek bij de RCE.

18 februari  GEMEENTERAAD STEMT IN MET MASTERPLAN PARKHAVEN
Ondanks de vele bezwaren die zijn ingediend heeft de Gemeenteraad op 18 februari 2021 ingestemd met het Masterplan Parkhaven- Het Masterplan kunt u inzien in de Raadsinformatie stukken van de Gemeenteraad klik op   MASTERPLAN
Zowel door de BOS als de Stichting Groen Parkhaven is geprobeerd uitstel te krijgen over de besluitvorming van het Masterplan. Beide organisaties hebben een verzoek bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend, de Parkhavenstrook als monument aan te wijzen, omdat "de Parkhavenstrook een essentieel en beschermenswaardig element is tussen de verschillende monumenten Euromast, Maastunnelcomplex, Parksluizen, Centraal Belasting Gebouw en Het Park".
Helaas heeft het College heeft het verzoek om uitstel naast zich neergelegd.  De coalitie steunt wethouder Kurvers die "bouwen, bouwen, bouwen" hoog in het vaandel heeft staan. Vooral Groen Links ondergraaft hiermee zijn eigen principes! 
Aangezien het aantal parkeerplekken in de 2  parkeergarages onder de flats slecht 360 parkeerplekken biedt (630 woningen) en op Parkhavenstrook niet meer geparkeerd zal mogen worden, voorzien wij voor onze wijk een gigantisch verkeers en parkeerprobleem. Naar het zich laat aanzien zal de bouw 5-7 jaar in beslag nemen (er gaat gefaseerd gebouwd worden). Dit betekent jaren (verkeers) overlast.
Zoals u weet maakt het in 2014 definitief geworden Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier bebouwing op de Parkhavenstrook niet mogelijk.
De gemeente zal het bestemmingsplan moeten wijzigen. We komen dan in de juridische fase. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan na de zomer gereed zijn. Eenieder kan tegen deze bestemmingsplanwijziging bezwaar indienen bij de gemeente. Wij roepen nu vast op dat we dat met zoveel mogelijk bewoners gaan doen!!
Het bestuur heeft een gesprek gehad met een advocaat (ons aanbevolen door een BOS-lid) die gespecialiseerd is in dit soort zaken. In dit gesprek is naar voren gekomen dat er eerst onderzoeken zullen moeten worden verricht om tot een goede afweging te kunnen komen, of een gang naar de Raad van State zinvol is. Voor onze wijk zal vooral een verkeersonderzoek van belang zijn, evenals een onderzoek naar de milieu effecten.
De leden is gevraagd of zij Ja of Nee instemmen met het besteden van BOS geld aan het doen van onderzoeken.

Op 16 april 2021 heeft het bestuur  antwoord ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Zij zullen geen onderzoek instellen naar de aanwijzing van de Parkhavenstrook tot rijksmonument. Zij voeren een terughoudend aanwijzingsbeleid.
Wel vermelden zij in hun brief dat de RCE vanuit cultuurhstorisch perspectief de voorgestelde ingrijpende ontwikkeling NIET kan ondersteunen.

23 juni 2021 voortgangsbericht ontvangen van de projectmanager van de gemeente.
De Gemeente werkt aan een programma van eisen voor de buitenruimte en aan een plan voor aanpak voor het herstel van de kademuur aan de Parkhaven.
De initiatiefnemer werkt (heeft hiervoor een extern bureau aangesteld) aan een projectbestemmingsplan.

14 juli 2021 gesprek van de BOS met de projectmanager van de gemeente Milou de Kort over de stand van zaken Parkhaven.
Wij vragen aandacht voor de verkeersafwikkeling zowel tijdens als na de bouw. Het verkeer is nu al een punt van zorg. Binnenkort wordt de eerste flat van de Zalmhaventorens opgeleverd. We verwachten hierdoor een toename van de verkeersdruk op de wijk (500 woningen).
Wij willen tijdens de bouw geen werkverkeer door het Park (Baden Powellaan).  Dit vindt de gemeente ook niet wenselijk. De bussen van de Euromast is ook een punt. Niet nog meer bussen op het Willemsplein!
Er wordt afgesproken dat wij - als stakeholder - met de gemeente in gesprek blijven, omgeveer eens per 4 maanden.
Het projectbestemmingsplan waaraan door de initiatiefnemer wordt gewerkt zal waarschijnlijk in november 2021 ter inzage worden gelegd. Gedurende 6 weken kan men een zienswijze (bezwaarschrift) indienen. De gemeente zal in deze periode een informatiebijeenkomst beleggen.

11 augustus 2021  ontvingen wij het bericht  Kennisgeving bestemmingsplan "Parkhaven" Hierin wordt aangekondigd dat er het "bestemmingsplan Parkhaven" in voorbereiding is. Zienswijzen kunnen pas worden ingediend nadat het ontwerpbestemmingsplan terinzage is gelegd.
Dit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl in het huis-aan-huisblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Tijdens de terinzagelegging (6 weken) zal er door de gemeente ook nog een informatieavond worden georganiseerd.

30 november 2021 STAND VAN ZAKEN BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW PARKHAVEN
Wederom hebben we een bericht van de Gemeente Rotterdam ontvangen, dat we het ontwerpbestemmingsplan Parkhaven pas in de eerste helft van 2022 kunnen verwachten.
Opnieuw uitstel omdat men niet klaar is met onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en verkeer! 
Wij hebben hierop een mail gestuurd dat deze argumenten niet geloofwaardig overkomen aangezien deze onderzoeken al verricht zijn. Wij hebben gevraagd naar de werkelijke reden van de vertraging.

In een gesprek met de gemeente hebben we vernomen dat het ontwerp bestemmingsplan Parkhaven zijn voltooiing nadert. Het  zal op 15 februari door B&W worden besproken. Ongeveer 2 weken later (exacte datum nog niet bekend) zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dit betekent dat we vanaf die datum 6 weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen de plannen door een bezwaarschrift (een zgn. Zienswijze) in te dienen bij B&W.
U hoort van ons als het zover is!

NB ZIE OOK ARCHIEF- betreffende: 
- OPROEP MAAK  ZOVEEL MOGELIJK BEZWAAR
- GEBIEDSCOMMISSIE GEEFT OPNIEUW NEGATIEF ADVIES
- GEMEENTERAAD STEMT IN MET TOETSINGSKADER

 

BOUWPLANNEN PARKHAVEN