GEBIEDSCOMMISSIE geeft opnieuw NEGATIEF ADVIES PARKHAVEN 15 jan 21

15 januari 2021 heeft de gebiedscommissie centrum wederom een ongevraagd negatief advies uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders:

Geacht college, beste gemeenteraad,

Hierbij sturen wij u een ongevraagd advies over Parkhaven-woontorens, met referentienummer 3748666.

De Gebiedscommissie Centrum heeft dit in de vergadering van 14-01-2021 vastgesteld.

De gebiedscommissie Centrum is zich ervan bewust dat de woningbouwopgave in Rotterdam een grote is. Desalniettemin adviseerden wij al enkele keren tegen de ontwikkeling van woningen op de Parkhaven. Naar aanleiding van een zeer negatief conceptadvies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), willen wij u nogmaals verzoeken af te zien van behandeling van deze plannen en niet te bouwen op de Parkhaven. Wij roepen u op in plaats daarvan meer groen te realiseren in het gebied.

Negatief conceptadvies

In haar conceptadvies schreef de RCE dat het open karakter van het gebied aan de Parkhaven sterk afneemt. Dat in weerwil met de wens van de gemeente om het water en de kades meer aan elkaar te verbinden. Bovendien heeft de woningbouw op de Parkhaven volgens de RCE ook een negatieve invloed op de monumentale waarde van het gebied, evenals de beleving van het Park en de Euromast. De Euromast zal niet langer het vrijstaande icoon van Rotterdam zijn en verliest zijn relatie met Het Park.

Hoewel het om een conceptadvies van de RCE gaat en we in afwachting zijn van het definitieve plan van de Parkhaven Partners, is het allerminst voorbarig. De wens om te bouwen in het groen aan weerszijden van de Euromast blijft immers bestaan.

Voor de gebiedscommissie blijft het een veel betere optie om het stenige gedeelte van de Parkhaven verregaand te vergroenen. Daarom wederom het ongevraagd advies af te zien van deze bouwplannen.

Wij vragen u om ons advies over te nemen. Graag ontvangen wij uw reactie binnen 6 weken.

Ook worden wij graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens Gebiedscommissie Centrum

H.C. van Schaik                        S. Entrop 
Technisch voorzitter                  Wijkmanager 

 

 

 

Donderdag 11 juli 2019 heeft de gebiedscommissie besloten een ongevraagd negatief advies uit te brengen aan Burgemeester en Wethouders.

In de gebiedscommissie vergadering van 5 september is deze brief met een ruime meerderheid aan stemmen goedgekeurd en toegezonden aan het College:

Aan het College van burgemeester en wethouders
T.a.v. wethouder Kurvers
Gemeenteraad
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Geacht College, Geachte heer Kurvers, Geachte raadsleden,

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum adviseert u af te zien van het ontwikkelen van plannen
voor woningbouw op de Parkhavenstrook.
Het Park wordt zowel vanaf de Parkkade als vanuit Het Park ervaren als een geheel van
Kievietslaan tot de schepen in de Parkhaven. Gevoelsmatig grenst Het Park aan twee kanten aan
het water en dat geeft het veel meer groene ruimte dan de begrenzing van het rijksmonument
aangeeft. Dat wordt nog versterkt doordat de Kievietslaan een weggetje door het groen is met het
Park Schoonoord en de groene Parklaan aan de andere kant. Bebouwing op de Parkhavenstrook
betekent niet alleen dat meer dan 20% wordt opgeofferd van wat nu als een samenhangend park
ervaren wordt, maar ook nog dat het aan de westkant visueel wordt ingesloten door een muur. De
gebiedscommissie Rotterdam Centrum wil het hele groene gebied behouden en juist de strook ten
westen van de tunneltraverse nog meer integreren in de kern van Het Park. Het centrum moet
verdichten met woningbouw en de gebiedscommissie ondersteunt dat op veel andere locaties,
ondanks de weerstand die soms bij bewoners bestaat. Het verkleinen en het inbouwen van Het
Park is voor de meerderheid van de gebiedscommissie geen optie. Vandaar dat wij u al voor
begonnen wordt met de uitwerking van de plannen willen adviseren om er helemaal niet aan te
beginnen.
Wij adviseren daarnaast om de Parkhavenstrook beter te integreren met Het Park door een
aansluitende inrichting van het groen en verdere overkluizing van de tunneltraverse. Dat kan goed
samengaan met de herinrichting van de Drooglever Fortuynplein. De leden van de
gebiedscommissie zijn graag bereid om u tijdens een werkbezoek te laten zien waarom het zo
belangrijk is om de twee zijden van de tunneltraverse als één samenhangend groen gebied te
beschouwen dat van groot belang is voor het vestigingsklimaat van de stad.
Wij zien uit naar uw reactie en worden graag op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen in dit dossier.
Met vriendelijke groet,
Wijkmanager S. Entrop        Technisch voorzitter N. Berndsen

Bij diverse vergaderingen is er door het bestuur en de leden ingesproken, hetgeen zeker heeft bijgedragen tot deze beslissing.- evenals de petitie die nu al meer dan 6000 x is ondertekend! (zie ook BOUWPLANNEN PARKHAVEN - in het groen naast de Euromast)

 

GEBIEDSCOMMISSIE geeft opnieuw NEGATIEF ADVIES PARKHAVEN 15 jan 21